IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Ķekavā

22.05.2023.                                                                                                                                                          

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Ķekavā

Izdoti saskaņā ar

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta 1. daļas 2. punktu,

Profesionālās izglītības likuma 27. panta 9.punktu,

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu,

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 220 “Noteikumi

par uzņemšanas kārtību profesionālās izglītības

programmās un atskaitīšanu no tām”,

Ķekavas Mākslas skolas Nolikuma IV. daļu 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  1. Ķekavas Mākslas skolas uzņemšanas noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka audzēkņu uzņemšanas kārtību Ķekavas Mākslas skolas (turpmāk – Skola) īstenotajās izglītības programmās, iestājpārbaudījumu norisi un dokumentu iesniegšanas kārtību.
  2. Audzēkņu uzņemšana notiek:

2.1. profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” (kods 20V 21100 1) no 8 gadu vecuma;

2.2. interešu izglītības programmās:

2.2.1. pirmsskolai 5-6 gadīgiem;

2.2.2. bērniem vecumā no 7 gadiem;

2.2.3. jauniešiem no 10-18 gadiem;

2.2.4. „Skolas absolventu” grupai;

2.2.5. pieaugušo studijā.

3. Audzēkņu kopskaitu Skolā – audzēkņu skaitu profesionālās ievirzes izglītības programmā un interešu izglītības programmās – nosaka Skolas vadība.

4. Uzņemšana Skolā profesionālās ievirzes programmā notiek augustā,  pieteikšanās notiek no jūnija līdz augusta 1. nedēļai, pēc informācijas publiskošanas. Informāciju par uzņemšanu publisko Ķekavas novada pašvaldības mājas lapā, informatīvajā izdevumā „Ķekavas novads” un skolas mājas lapā .

5. Uz brīvajām vietām Skola var izsludināt papildus uzņemšanu augusta beigās.

6. Profesionālās ievirzes izglītības programmā prioritāri tiek uzņemti novadā deklarētie bērni. Uz brīvajām vietām var pretendēt arī citas pašvaldības administratīvās teritorijās deklarētie bērni.

7. Audzēkņa pretendenta pieteikšana uz Skolu notiek, uzrakstot iesniegumu Skolas direktoram (noteikta parauga Skolas veidlapa) pēc informācijas publiskošanas skolas un pašvaldības mājas lapās, Ķekavas novada informatīvajā izdevumā.

8. Izglītojamo uzņemšana interešu izglītības programmās tiek uzsākta, saskaņā ar publisko informāciju skolas un pašvaldības mājas lapās, ja Skolas telpu kapacitāte konkrētajā mācību gadā to atļauj:

8.1. grupa pirmsskolas vecuma bērniem no 5-6 gadiem tiek komplektēta septembra trešajā  nedēļā;

8.2. grupa bērniem no 7 gadiem tiek komplektēta augusta otrajā  nedēļā;

8.3. grupa jauniešiem tiek komplektēta septembra otrajā nedēļā;

8.4. grupa „Skolas absolventi” tiek komplektēta septembra otrajā nedēļā;

8.5. pieaugušo studija tiek komplektēta septembra trešajā  nedēļā.

9. Izglītojamo reģistrēšana interešu izglītības grupā notiek rindas kārtībā, uzrakstot iesniegumu Skolas direktoram (noteikta parauga Skolas veidlapa), pieaugušo studijā- piesakoties telefoniski Skolas lietvedībā vai elektroniski e-pastā.

10. Izglītojamais ir uzņemts interešu izglītības grupā, noslēdzot Izglītošanas līgumu.

II. IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

11. Audzēkņa uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums- patstāvīgais darbs divos mācību priekšmetos- zīmēšana un gleznošana.

12. Skola informē vecākus par iestājpārbaudījumu konkrēto dienu un laiku.

13. Audzēkņa darbu vērtē ar direktora rīkojumu apstiprināta Uzņemšanas komisija vismaz 3 cilvēku sastāvā.

14. Audzēkņa darbā tiek vērtēta mākslinieciskā uztvere – zīmēšanā- proporciju un kompozīcijas izjūta, tēmas radošā interpretācija, darba kvalitāte un zīmēšanas tehnikas pielietojums, gleznošanā- krāsu, proporciju un kompozīcijas izjūta, mācību procesu uzsākot, pēc kritērijiem – punktu metode no 1-10 par katru kritēriju. Maksimālais punktu kopskaits 60.

15. Darba veikšanas laiks – līdz divām stundām, darba izmērs – A3.

16. Patstāvīgā darba veikšanai nepieciešamie materiāli – guašu krāsas, otas, zīmulis un dzēšgumija, kas jānodrošina vecākiem.

17. Audzēkņu uzņemšana Skolā notiek, pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu, ko apstiprina direktora rīkojums.

18. Informācija par iestājpārbaudījumu rezultātiem- piecu darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu veikšanas Skola informē vecākus, nosūtot ziņu uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

19. Audzēknis skolā ir uzņemts saskaņā ar uzņemšanas komisijas lēmumu un vecāku aizpildītajiem un iesniegtajiem dokumentiem sešu līdz desmit dienu laikā no uzņemšanas rezultātu paziņošanas.

III. DOKUMENTU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

20. Stājoties Skolā lietvedībā iesniedzami sekojoši dokumenti:

20.1. Profesionālās ievirzes programmā:

20.1.1.     līdz iestājpārbaudījumiem- direktoram adresēts vecāku iesniegums (noteikta parauga Skolas veidlapa);

20.1.2.     audzēkņa dzimšanas apliecības vai pases kopija (jāuzrāda Skolas lietvedim oriģināls, nākot slēgt līgumu);

20.1.3.     medicīniskā izziņa (no ģimenes ārsta veidlapa Nr. 027/u);

20.1.4.     2 audzēkņa fotogrāfijas (3×4 cm) apliecībai, personas lietai.

20.2.  Interešu izglītībā- direktoram adresēts iesniegums (noteikta parauga Skolas veidlapa).

IV. AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA, PĀREJOT NO CITAS PROFESIONĀLAS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

21. Skolas lietvedībā iesniedzami sekojoši dokumenti:

21.1. vecāka iesniegums adresēts Skolas direktoram;

21.2. audzēkņa dzimšanas apliecība vai pases kopija (jāuzrāda Skolas lietvedim oriģināls, nākot slēgt līgumu);

21.3. izziņu no iepriekšējās profesionālās ievirzes izglītības iestādes (ar informāciju par izglītības programmu, apgūto mācību priekšmetu un stundu apjomu) un pēdējā mācību semestra vai gada sekmju un zināšanu vērtējumu (liecības kopija).

V. MĀCĪBU UZSĀKŠANA

22. Mācību gada sākumu nosaka normatīvie akti.

23. Uzņemtos audzēkņus, kuri 10 darba dienu laikā bez attaisnojoša iemesla neuzsāk mācības, atskaita no Skolas ar direktora rīkojumu.

24. Mācību struktūru pašapmaksas grupās – interešu izglītībā, nosaka Skolas vadība.

25. Ar uzņemto audzēkņu vecākiem, pirms mācību uzsākšanas, tiek noslēgts Izglītošanas līgums.

VI. CITI NOTEIKUMI

26. Audzēkņu uzņemšanas noteikumi ir brīvi pieejami interesentiem visu kalendāro gadu Skolas interneta vietnē https://www.kekavasmakslasskola.lv

27. Grozījumus Audzēkņu uzņemšanas noteikumos var izdarīt pēc Skolas direktora vai Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.

28. Grozījumus Audzēkņu uzņemšanas noteikumos saskaņo ar dibinātāju.

29. Atzīt par spēku zaudējušiem 2022. gada 10. maija Ķekavas Mākslas skolas Audzēkņu uzņemšanas noteikumus.

 

Direktors              (paraksts*)                     E. Štāls

**SASKAŅOTS

Ķekavas novada pašvaldība

Izpilddirektore

_________________ J. Jansone

2023.gada 26. maijā

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

**ELEKTRONISKI DOKUMENTU VADĪBAS SISTĒMĀ “NAMEJS”