IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Ķekavā

02.01.2023.                                                                                                                  Nr.3-30/23/1

 

NOBEIGUMA DARBA TĒMAS, PRASĪBAS, VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

7. KURSAM

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 471 pantu,,

Ķekavas Mākslas skolas nolikumu 45.10.punktu,

profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”

Zīmēšana

            Radošs darbs- sižetisks vai dekoratīvs darbs kādā brīvi izvēlētā zīmēšanas tehnikā   (parastais zīmulis, tuša, krāsainie zīmuļi, tonēts papīrs, flomāsteri u.c.) Darba izmērs -brīvs. Iespējami vairāki darbi radošās idejas realizācijai vienas tēmas ietvaros. Darba izstrādei no idejas līdz realizācijai paredzētas 36 stundas. Radošo darbu izstrādā 2. semestrī.

            Vērtē- radošo ideju, darba vispārējo kompozīciju, izteiksmes līdzekļu atbilstību savas idejas realizācijai, tehnisko izpildījumu.

            Atzīme skolas beigšanas apliecībā mācību priekšmetā zīmēšana ir 1.semestra eksāmena darba  un 2.semestra radošā darba vidējais vērtējums.                                    

Gleznošana

            Radošs darbs- sižetisks vai dekoratīvs ( abstrakts) darbs kādā brīvi izvēlētā glezniecības tehnikā ( guaša, akrils vai akvarelis, pastelis, kolāža) Darbs var būt veltīts kāda mākslinieka daiļradei, glezniecības žanram, stilam, var arī gleznot kopiju. Darba izmērs, formāts- audzēkņa brīva izvēle . Var gleznot vairākus darbus par izvēlēto tēmu. Darba izstrādei paredzētas 36 mācību stundas. Radošo darbu izstrādā 2. semestrī.

            Vērtē- radošo ideju, darba vispārējo kompozīciju, izteiksmes līdzekļu atbilstību savas idejas realizācijai, tehnisko izpildījumu.

Atzīme skolas beigšanas apliecībā mācību priekšmetā gleznošana ir 1.semestra eksāmena darba  un 2.semestra radošā darba vidējais vērtējums.

Kompozīcija.

          Uz 1. mācību pusgadā savāktā materiāla bāzes veido radošu darbu kompozīcijā. Brīva darba formāta izvēle atbilstoši idejai. Darbu var izstrādāt plaknē vai telpisku, izmantojot dažādus tehniskos paņēmienus, līdzekļus, materiālus.

Darbu izstrādā 2. semestrī.

            Vērtē – radošo ideju, darba vispārējo kompozīciju, izteiksmes līdzekļu atbilstību savas idejas realizācijai, tehnisko izpildījumu. 

Veidošana

            Uz kompozīcijā  savāktā materiāla bāzes (ieteikums) par izvēlēto tēmu vai tieši veidošanai izvēlētās tēmas ietvaros veido radošu, dekoratīvu darbu kādā no keramikas vai veidošanas tehnikām (trauku grupa, majolika, porcelāna apgleznošana u.c.). Darbu izstrādā 2. semestrī.

Vērtē- oriģinalitāti, māksliniecisko risinājumu, tehnisko izpildījumu. Darba izstrādei paredzētas 36 mācību stundas.  Darbu izstrādā 2. semestrī.

Datorgrafika

Izstrādā radošus mācību uzdevumus izmantojot Adobe Illustrator, Adobe Photoshop un Adobe AfterEfect programmas, izmantojot savas iemaņas zīmēšanā, veidošanā, gleznošanā, fotografēšanā.

            Vērtē- darba ideju, stilu un tehnisko risinājumu. Darbus izstrādā 2. semestrī.

Dizaina pamati

Izstrādā radošus mācību uzdevumus dažādos dizaina veidos- grafiskajā, priekšmetu dizainā, vides dizaina risinājumā vai citā- no idejas līdz prezentācijai, iekļaujot pētniecisko daļu.

Vērtē- izvirzītās “problēmas” idejisko un  tehnisko risinājumu, savas koncepcijas argumentētu prezentāciju. Darbus izstrādā 2. semestrī.

 

Pieņemts metodiskās komisijas sēdē 2022. gada 18. decembrī protokola Nr. 3

Spēku zaudē 2021. gada 12. aprīļa Iekšējie noteikumi “Nobeiguma darba tēmas, prasības, vērtēšanas kritēriji 7. kursam” Nr. 3-30/21/2.

 

Izstrādāja

direktora vietniece mācību darbā

Zīle Ozoliņa-Šneidere

02.01.2023.

 

Direktors E. Štāls