IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Ķekavā

 

07.11.2023.                                                                                                                  Nr.3-30/23/4.

 

NOBEIGUMA DARBA TĒMAS, PRASĪBAS, VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

7. KURSAM

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 471 pantu,,

Ķekavas Mākslas skolas nolikumu 45.10.punktu,

profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”

 

ZĪMĒŠANA

1.semestris.

Eksāmena darbs- klusā daba- sadzīves priekšmetu klusā daba ar dažādās materialitātes priekšmetiem – tonālais zīmējums.

Darba izmērs –A2,

Darba tehnika- parastais grafīta zīmulis.

Darba izstrādei paredzētas 24 stundas.

 

Vērtēšanas kritēriji:

- kopējās kompozīcijas ievietošana darba formātā- 1 p.

- priekšmetu uzbūve- konstrukcija un  savstarpējās proporcijas – 3 p.

- priekšmetu gaismēnas un savstarpējās tonālās gradācijas-  3 p.

- priekšmetu  materialitāte, raksturs- 1 p.

- zīmējuma kvalitatīvs tehniskais izpildījums – 2 p.

 

2. semestris.

Radošs darbs- sižetisks vai dekoratīvs darbs brīvi izvēloties darba tēmu.

Darba izmērs – brīvs. Iespējami vairāki darbi radošās idejas realizācijai vienas tēmas ietvaros.

Darba tehnika- brīvi izvēlētā kāda no zīmēšanas tehnikām – parastais zīmulis, tuša, krāsainie zīmuļi, tonēts papīrs, flomāsteri u.c.

Darba izstrādei paredzētas 36 stundas.

 

Vērtēšanas kritēriji:

-  Izvēlētās tēmas radoša interpretācija, oriģinalitāte- 3 p.

Audzēknim ir iespēja veidot kāda mākslinieka darba radošo interpretāciju- 1 p.

-  Ir ievērotas kompozīcijas likumsakarības – attēlojamo objektu ievietošana formātā atbilstoši izvirzītajam uzdevumam- 2 p.

-  Mērķtiecīga izteiksmes līdzekļu un darba izpildes tehnikas izvēle atbilstoši idejai 2 p.

-  Radošā darba kvalitatīvs tehniskais izpildījums- 2 p.

-  Sava darba prezentācija/performance -komentē un skaidro zīmējuma uzbūves un māksliniecisko līdzekļu izmantošanu darbā, lietojot profesionālus terminus- 1 p.

Atzīme skolas beigšanas apliecībā mācību priekšmetā zīmēšana ir 1.semestra un 2.semestra radošā darba vidējais vērtējums.

                                     

GLEZNOŠANA

1.semestris.

Klusā daba – sadzīves priekšmetu grupa ar dažādas materialitātes priekšmetiem- apjoma gleznojums, telpas attēlojums, materialitāte, silti – vēsās attiecības.

Darba izmērs –A2.

Darba tehnika- akrila vai guaša krāsas.

Darba izstrādei paredzētas 24 stundas.

 

Vērtēšanas kritēriji:

- Kompozīcija lapā, objektu savstarpējās proporcijas un mērogs, plāna attiecības – 3p.

- Krāsas un gaismēnas tonālo un silti vēso attiecību saskaņošana un līdzsvarošana atbilstoši apjoma un telpas attēlojumam mākslīgā apgaismojumā – 3p.

- Priekšmetu materialitātes attēlojums -2p.

- Klusās dabas mākslinieciskās, vizuālās un tehniskās kvalitātes – darba izpildījums -2p.

 

2. semestris.

Radošs darbs. Savas radošās tēmas ietvaros –radošie meklējumi, sižetisks vai dekoratīvs (abstrakts) jaunradīts darbs kādā brīvi izvēlētā glezniecības tehnikā (guaša, akrils vai akvarelis, pastelis, kolāža). Darbs var būt veltīts kāda mākslinieka daiļradei, glezniecības žanram, stilam.

Ir iespēja veidot kāda mākslinieka darba radošo interpretāciju, kopiju.

 

Darba izmērs – brīvs. Iespējami vairāki darbi radošās idejas realizācijai vienas tēmas ietvaros.

Darba tehnika- brīvi izvēlētā kāda no gleznošanas tehnikām – akvarelis guaša, akrils  u.c.

Darba izstrādei paredzētas 36 stundas.

 

Vērtēšanas kritēriji:

- Sava glezniecības darba  radoša, jaunradīta ideja -3p. (audzēknim ir iespēja  veidot    kāda mākslinieka darba radošo interpretāciju- 1 p.)

- Ir ievērotas kompozīcijas likumsakarības – attēlojamo objektu ievietošana formātā atbilstoši izvirzītajam uzdevumam- 2 p.

- Mērķtiecīgi izvēlēti, praktiski pielietoti, apvienoti vai sintezēti gleznošanas mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi un tehnikas, lai radītu vizuāli izteiksmīgu radošo darbu, atbilstoši savai iecerei- 2p.

- Radošā darba kvalitatīvs tehniskais izpildījums- 2 p.

- Sava darba prezentācija/performance – komentē un skaidro gleznojuma māksliniecisko līdzekļu izmantošanu darbā, lietojot profesionālus terminus- 1 p.

Atzīme skolas beigšanas apliecībā mācību priekšmetā gleznošana ir 1.semestra un 2.semestra radošā darba  vidējais vērtējums.

                                                             

KOMPOZĪCIJA

1.semestris.

Radošs darbs.  Dekoratīva vai sižetiska kompozīcija balstīta uz kompozīcijas pamatprincipiem izmantojot dažādus izteiksmes līdzekļus.

Darba izmērs –A2,

Darba tehnika- akrila krāsas.

Darba izstrādei paredzētas 24 stundas.

 

Vērtēšanas kritēriji:

- Kompozīcijas atbilstība uzdevumam, kompozīcijas pamatprincipu izmantošana atbilstoši radošai iecerei – 4 p.

- Vizuālo izteiksmes līdzekļu pielietošana atbilstoši atbilstoši radošai iecerei – 4 p.

– Izmantotās tehnikas prasmīga pārvaldīšana, tehniskā izpildījuma kvalitāte- 2 p.

 

2.semestris.

Radošs darbs.  Dekoratīva vai sižetiska kompozīcija- brīvi izvēloties darba tēmu.

Darba izmērs – brīvs. Iespējami vairāki darbi radošās idejas realizācijai vienas tēmas ietvaros.

Darba tehnika- brīvi izvēlēta kāda no zīmēšanas , grafikas vai gleznošanas tehnikām

 

Vērtēšanas kritēriji:

- Izvēlētās tēmas radoša interpretācija, oriģinalitāte- 4 p.

Audzēknim ir iespēja veidot kāda mākslinieka darba radošo interpretāciju- 1-2 p.

- Vizuālo izteiksmes līdzekļu pielietošana atbilstoši atbilstoši radošai iecerei -3 p.

- mērķtiecīga tehnikas izvēle un pielietojums radošās ieceres īstenošanai- 2 p.

- Sava darba prezentācija/performance -komentē un skaidro zīmējuma uzbūves un māksliniecisko līdzekļu izmantošanu darbā, lietojot profesionālus terminus- 1 p.

Atzīme skolas beigšanas apliecībā mācību priekšmetā kompozīcija ir 2.semestra vērtējums.

                                               

VEIDOŠANA

1.semestris– kompozīcija cilnī .

Darba izmērs –brīvs, atbilstoši savai radošajai idejai,

Darba tehnika- māls.

Darba izstrādei paredzētas 24 stundas.

 

Vērtēšanas kritēriji:

 

- Darba kopējā kompozīcija un piemērotība veidošanas specifikai– 1 p.

- Siluetu, formu un to proporciju sabalansēšana kompozīcijā – 2 p.

- Ciļņa veidošanas pamatprincipu ievērošana un veidojuma plastika- 3 p.

- Detaļu un tekstūru izmantošana darba izteiksmības palielināšanai- 2 p.

- Darba izpildes kvalitāte- 2 p.

 

2. semestris

1. Izvēlētās tēmas ietvaros veido radošu tēlniecisku darbu.

2. Izvēlētās tēmas ietvaros veido darbu kādā no keramikas tehnikām.

3. Ir iespēja veidot kāda mākslinieka darba radošo interpretāciju, kopiju.

 

Darba izmērs –brīvs, atbilstoši savai radošajai idejai,

Darba tehnika- atbilstoši adoša idejai.

Darba izstrādei paredzētas 36 stundas.

 

Vērtēšanas kritēriji.

 

- Darba oriģinalitāte, kopējā kompozīcija un tās piemērotība veidošanas specifikai -siluetu, formu un to proporciju sabalansēšana darbā, mērogošana – 4 p.

Audzēknim ir iespēja  veidot  kāda mākslinieka darba radošo interpretāciju- 1/2 p.

- Tēlniecības vai keramikas darbu veidošanas pamatprincipu ievērošana (rakurss, skatāmība no visām pusēm, detaļu pievienošana, utt.),  veidojuma plastika, virsmas apstrāde, u.c.- 3 p.

- Detaļu un tekstūru mērķtiecīga izmantošana darba izteiksmības palielināšanai, dažādu papildmateriālu iekļaušana vai izmantošana darba procesā- 2 p.

- Darba sagatavošana eksponēšanai, darba prezentācija – 1p.

 

DATORGRAFIKA

1.semestris.

Iepazīstas ar animācijas veidošanas tehnikām- Adobe After Efect, Adobe Photoshop programmu piedāvātajām iespējām.

- Apgūst Adobe After Efect programmas pamatus, animēt vienkāršas ģeometriskas figūras, sākot ar vienkāršu objektu izkustināšanu, beidzot ar tēlu animēšanu.

-Veido  animāciju pielietojot Adobe Photoshop programmu.

Apgūstot katru tehniku, tiek veikti mācību uzdevumi, kopumā trīs īsas animācijas.

Darba izmērs –1920x1080px,

Darba tehnika- Adobe After Efect, Adobe Photoshop.

Darba izstrādei paredzētas 24 stundas.

 

Vērtēšanas kritēriji:

- animācijas scenārijs – 3 p.

- tēlu un kopējās kompozīcijas izveidošana- 3 p.

- tehnikas pielietošana darba izstrādē – 4 p.

 

2.semestris.

Veido radošo darbu brīvi izvēloties darba tēmu- veidota animācijas filmiņa izvēlētajā tehnikā.

Darba izmērs –1920x1080px,

Darba tehnika- Adobe After Efect, Adobe Photoshop.

Darba izstrādei paredzētas 36 stundas.

 

Vērtēšanas kritēriji:

- animācijas scenārijs  3 p.

- tēlu un kopējās kompozīcijas izveidošana- 3 p.

- tehnikas pielietošana darba izstrādē – 4 p.

Datorgrafikas priekšmetā netiek izstrādāts skolas nobeiguma darbs, bet gan tiek apgūtas animācijas veidošanas prasmes.

 

DIZAINA PAMATI

Izstrādā radošus mācību uzdevumus dažādos dizaina veidos- grafiskajā, priekšmetu dizainā, vides dizaina risinājumā vai citā- no idejas līdz prezentācijai, iekļaujot mazāku vai plašāku atbilstoši katram uzdevumam pētniecisko daļu.

            Vērtē-  izvirzītās  “problēmas” idejisko un  tehnisko risinājumu, savas koncepcijas argumentētu prezentāciju. Darbus izstrādā 1. un 2. semestrī.

 

Pieņemts metodiskās komisijas sēdē 2023. gada 18. oktobrī, protokols Nr. 3

Spēku zaudē 2023. gada 2. janvāra Iekšējie noteikumi “Nobeiguma darba tēmas, prasības, vērtēšanas kritēriji 7. kursam” Nr. 3-30/23/1.

 

Izstrādāja

direktora vietniece mācību darbā

Zīle Ozoliņa-Šneidere 07.11.2023.

 

Direktors  E. Štāls