Ķekavas novada domes lēmumi:

< Saistošie noteikumi Nr.47/2021 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādē”

< 2022. gada 9. novembra lēmums Nr.1.  “Par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

< 2020. gada 17. septembra lēmums Nr. 2. “Par Ķekavas Mākslas skolas  interešu izglītības grupu mācību maksu apstiprināšanu.”

< Naudas balvas nolikums