< Saistošie noteikumi Nr.47/2021 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādē”

< Lēmums Par grozījumiem Ķekavas novada domes 2017. gada 27. jūlija lēmumā “Par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

< Lēmums “Par Ķekavas Mākslas skolas  interešu izglītības grupu mācību maksu apstiprināšanu.”

< Naudas balvas nolikums