Ķekavas Mākslas skola

Adrese: Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,

e-pasts  kekavas.makslasskola@kekava.lv

mājas lapa  www.kekavasmakslasskola.lv

Direktora p.i. - Aija Āre
Telefoni 67937447, 29118626
e-pasts aija.are@kekava.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks trešdienās plkst. 15.00 – 19.00

Direktores vietniece mācību darbā - Zīle Ozoliņa-Šneidere
Telefons 62102732
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdienās, otrdienas plkst.10.00 – 13.00 un 18.00 – 19.00.

Sekretāre-lietvede - Agnese Kampmane

Telefons 67937444, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00-13.30 – 14.30 -19.00, otrdienās un trešdienās no plkst. 10.00 – 13.00 un 14.00 – 19.00, piektdienās līdz 17.00

Dežurants 67937440

Rekvizīti:
Ķekavas Mākslas skola
Gaismas iela 17. Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000049162
Izģlītības iestādes reģ. Nr. 4375902275

Bankas rekvizīti:
AS SEB banka Dienvidu filiāle
Kods UNLALV2X
Konta Nr.LV37UNLA0003014130318

Maksājot internetbankā Info saņēmējam: Bērna vārds, uzvārds,

personas kods (ja sniegsiet attaisnotos maksājumus VID), rēķina Nr..

Skolas darba laiks

Dienas

Darba laiki

Skolas

Izstāžu zāles
Pirmdien 10.00 – 20.30 10.00-15.00 un 19.30-20.30
Otrdien 10.00 – 19.30 10.00-14.00 un 17.00-19.30
Trešdien 10.00 – 19.30 10.00-14.00 un 18.00-19.30
Ceturtdien 10.00 – 19.30 10.00-19.00
Piektdien 10.00 – 18.30 10.00-14.00