IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Ķekavas novada Ķekavas pagastā

KĀRTĪBA
PAR AUDZĒKŅU ZINĀŠANU UN PRASMJU
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM,
AUDZĒKŅU PĀRCELŠANU NĀKAMAJĀ KURSĀ UN ATSKAITĪŠANU

 27.08.2014.                                                                                                                  Nr.1-18/2

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 471 pantu,

Ķekavas Mākslas skolas 39.13.punktu,

profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla” 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Ievērojot audzēkņu un pedagogu tiesības un pienākumus izglītības programmas apguves un īstenošanas procesā un noslēgumā, nodrošinot audzēkņus, pedagogus un vecākus ar uzticamu un noderīgu informāciju par kopdarbībā paveikto, skolas vadībai ir pienākums nodrošināt visus izglītības procesā iesaistītos dalībniekus ar skaidru , pieejamu, atklātu un savlaicīgu informāciju par audzēkņu
zināšanu  un prasmju (turpmāk tekstā- kompetence) vērtēšanu.

1.2. Kārtība atrodas visiem izglītības procesa dalībniekiem pieejamā vietā – skolas mājas lapā.

1.3. Kārtības oriģināls atrodas lietvedībā, saskaņā ar Lietu nomenklatūras sarakstu.

1.4. Kārtību papildina, veic satura izmaiņas vai aktualizē saskaņā ar skolas nolikuma prasībām, ja to ierosina metodiskā komisija vai skolas vadība.

1.5. Kārtības mērķis ir noteikt:

1.5.1.audzēkņu zināšanu pārbaudes kārtību;

1.5.2.minimālo žurnālā atspoguļojamo vērtējumu skaitu;

1.5.3.principus vērtējuma noteikšanai semestrī un gadā;

1.5.4.minimālās prasības audzēkņa pārcelšanai nākamajā kursā.

2. Audzēkņu kompetences vērtēšanas mērķi.

2.1. Mācību norises vadīšana – atgriezeniskā saite un audzēkņu motivācija.

2.2.Mācīšanas un mācīšanās efektivitātes novērtējums.

2.3. Audzēkņu kompetences novērtējums.

3. Audzēkņu kompetences vērtēšanas uzdevumi.

3.1. Noteikt audzēkņa izglītošanās vajadzības.

3.2. Attīstīt pašapziņas, paškontroles, pašdisciplīnas un pašanalīzes prasmes.

3.3. Motivējot audzēkņus mācīties, veicināt audzēkņu zināšanu uzlabošanos.

3.4. Izvērtēt mācību programmas efektivitāti.

4. Audzēkņu kompetences vērtēšanas pamatprincipi.

4.1. Prasību skaidrība, atklātība un vērtējumu objektivitāte.

4.2. Vērtēšanas obligātums, regularitāte un vērtēšanas veidu dažādība.

5. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa veicama visa mācību procesa laikā, un skolotāja tiesības ir izvēlēties piemērotāko:

5.1.vērtēšanas vietu mācību procesā (ievadvērtēšana, kārtējā vērtēšana, robežvērtēšana, nobeiguma vērtēšana);

5.2.vērtēšanas mērķi (diagnosticējošā vērtēšana, veidojošā jeb formatīvā vērtēšana, apkopojošā jeb summatīvā);

5.3.vērtēšanas veidu (mutiski, rakstiski vai kombinēti);

5.4.vērtēšanas saturu (zināšanu, prasmju, snieguma vērtēšana);

6. Vērtēšanas metodiskos paņēmienus nosaka katra mācību priekšmeta programma.

7. Kompetences vērtējumi.

7.1. Audzēkņu zināšanu vērtēšanai liek sekojošus vērtējumus:

7.1.1.aprakstošo- var lietot iestājpārbaudījumos;

7.1.2.balles (1-10)- lieto 1.-8.kursā, to pielietošanu nosaka skolas izstrādātie kritēriji (Pielikums).

7.1.3.ieskaitīts/ neieskaitīts („i”, „n/i”)- lieto mākslas valodas pamatos un starpskatēs, kā arī mācību priekšmetos atsevišķos uzdevumos- vingrinājumos, skicēšanā, eksperimentos u.c. Darba daļas lielumu, kurai jābūt izpildītai pareizi, lai saņemtu „ieskaitīts”, nosaka konkrētā mācību priekšmeta skolotājs.

7.2. Skolotājam ir tiesības diferencēt darba saturu attiecīgi atsevišķiem audzēkņiem, mainot vērtējuma veidu.

7.3. Par uzvedību stundās skolotājs nedrīkst likt vērtējumu mācību priekšmetā.

7.4. Skolotājam ir tiesības izmainīt vērtējumu 1 balles ietvaros par audzēkņa attieksmi pret mācību darbu mācību procesa laikā.

8. Par augstiem sasniegumiem mācībās audzēkņus var apbalvot un to nosaka Audzēkņu pamudinājumu un apbalvojumu sistēma (skat. Iekšējās kārtības noteikumus).

9. Minimālais žurnālā atspoguļotais vērtēto darbu skaits semestrī.

Stundu skaits   nedēļā 1 1,5 2
Atspoguļojama   vērtējumu skaits semestrī 3-4 3-4 3-4

10. Kompetences vērtēšanas kārtība

10.1. Mācību priekšmetus, kuros organizējami eksāmeni vai skates, nosaka izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla” konkretizēti katra mācību gada mācību plāni.

10.2. Ar direktora apstiprinātu eksāmenu un skašu norises datumiem audzēkņus un pedagogus iepazīstina ne vēlāk kā 10 dienas pēc mācību pusgada sākuma kalendārajā plānā.

10.3 Skolas beigšanas darbu tēmas, prasības un vērtēšanas kritērijus saskaņā ar mācību priekšmeta programmu izstrādā mācību priekšmeta pedagogs un iesniedz to direktora vietniekam mācību darbā  izvērtēšanai un apstiprināšanai metodiskajā komisijā līdz katra mācību gada 1.oktobrim.

10.4. Ar katra mācību priekšmeta satura apjomu, pārbaudes veidu, formām un kompetences vērtējuma kritērijiem audzēkņus iepazīstina priekšmeta pedagogs mācību semestra sākumā un var atkārtoti informēt pirms katra veicamā uzdevuma.

10.5. Skolotāja pienākums ir atgādināt par plānoto pārbaudes darbu vismaz vienu nedēļu pirms tā.

10.6. Pārbaudes darbus veido uzdevumi, kas izstrādāti skolas mācību programmās konkrētam priekšmetam, kurus sastāda katra mācību priekšmeta pedagogs un iesniedz ne vēlāk kā mēnesi pirms pārbaudes darba apstiprināšanai direktora vietniekam mācību darbā.

10.7. Testus plāno:

10.7.1.lai noskaidrotu audzēkņu kompetenci par konkrētu apgūto tēmu vai tēmas daļu;

10.7.2.lai noskaidrotu audzēkņu kompetenci par apgūto mācību priekšmeta saturu semestra laikā, ja mācību priekšmetā nav izsludināts eksāmens.

10.8. Eksāmena mācību priekšmeta saturs aptver divu semestru mācību vielu, ja iepriekšējā semestrī mācību priekšmetā nav bijis eksāmens;

10.9. Gadījumā, ja audzēknis pārbaudes vai ieskaišu darbus nav veicis slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ, audzēknim tiek dota iespēja sagatavoties un veikt konkrētos pārbaudes darbus vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju par konkrētu laiku 1 mēneša ietvaros.

10.10. Ja audzēknis ir ilgstoši slimojis, skola ir tiesīga atbrīvot viņu no pārbaudes darba, ja tas būtiski neietekmē mācību vielas apguvi. 

11. Audzēkņu kompetences vērtējuma atspoguļošanas vispārējā kārtība

11.1. Audzēkņu zināšanu un prasmju sasniegumus novērtē un veic ierakstus sekmju žurnālā un audzēkņa liecībā; izglītības programmas noslēgumā – sekmju žurnālā un audzēkņa apliecības sekmju izrakstā.

11.2. Mācību priekšmetos, kuros nav izsludināts eksāmens, audzēkņu zināšanu un prasmju sasniegumus novērtē pedagogs ņemot vērā, ka:

11.2.1.semestra vērtējums atspoguļo šajā laika periodā iegūtās atzīmes par mācību stundu darbu, starpskatēs iegūtos vērtējumus un darbu kopskatu ainu skatē;

11.2.2.gada vērtējums ir vidējais aritmētiskais no divu semestru vērtējuma.

Ja aprēķinot gada vidējais aritmētisko sanāk ar 5 aiz komata, 2.semestra vērtējums uzskatāms par nozīmīgāku.

11.3. Mācību priekšmetos, kuros ir izsludināts eksāmens, rezultātus vērtē ar direktora rīkojumu apstiprināta komisija, kura pārbaudes darba rezultātus atspoguļo protokolā. Direktora vietnieks mācību darbā, saskaņā ar eksāmena protokolu, eksāmena atzīmi ieraksta sekmju žurnālā un, ņemot vērā gada un eksāmena atzīmi, nosaka mācību gada vidējo galīgo atzīmi. Galīgās atzīmes atspoguļošanai, noteicošā ir skates atzīme.

11.4. Audzēknim liecību izsniedz divas reizes mācību gadā, katra mācību semestra beigās. Audzēknim, kurš mācās izglītības programmas noslēdzošā mācību gadā, liecību  izsniedz vienu reizi mācību gadā, pēc pirmā semestra beigām.

11.5. Skolas audzēkņi, kuri ir apguvuši pilnu izglītības programmas kursu, saņem Ministru kabineta apstiprinātā parauga apliecību. Audzēkņi, kuri nav apguvuši pilnu izglītības programmas kursu, saņem skolas izziņu ar sekmju izrakstu.

12. Kompetences vērtējuma norises kārtība.

12.1. Rakstiskās pārbaudes un konkrētā darba radīšanas norise.

12.1.1.Pārbaudes darbi notiek audzēkņu skaitam atbilstošā telpā, sēž pie galda vai molberta un var lietot tikai tos darba rīkus, piederumus un materiālus, kurus nosaka mācību priekšmeta skolotājs.

12.1.2.Ja audzēknis objektīvu iemeslu dēļ nokavē pārbaudes sākumu, viņam ir tiesības iesaistīties pārbaudes norisē. Darba izpildes laiks netiek pagarināts.

12.1.3.Ja audzēknis pārbaudes laikā traucē darbu citiem audzēkņiem vai nestrādā patstāvīgi, viņa pārkāpums tiek fiksēts eksaminācijas protokolā, audzēknis tiek izraidīts no telpas un turpināt kārtot attiecīgo pārbaudes darbu nedrīkst.

12.1.4.Audzēknis, kurš darbu ir pabeidzis, to iesniedz eksaminētājam un atstāj telpu.

12.2. Skolas beigšanas eksāmenu mutvārdu norise:

12.2.1.eksāmens norit telpā, kur eksponēti audzēkņu darbi;

12.2.2.vienam audzēknim eksāmena atbildei mutvārdos jāparedz vismaz 10 minūtes;

12.2.3.eksaminētāji un klātesošie noklausās radošo darbu tēmu pamatojumu un raksturojumu, nepārtraucot viņu. Eksaminētājiem ir tiesības pēc audzēkņa stāstījuma uzdot jautājumus.

13.Audzēkņa tiesības un pienākumi

13.1.Tiesības:

13.1.1.saņemt pilnu un savlaicīgu informāciju par kompetences pārbaudes norises kārtību, vērtēšanas saturu un vērtēšanas kritērijiem.

13.1.2.apliecināt savas zināšanas, prasmes un iemaņas;

13.1.3.saņemt objektīvu vērtējumu saskaņā ar izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” vai mācību priekšmeta satura prasībām;

13.1.4.saņemt novērtējuma izskaidrojumu;

12.1.5.uz vienādiem kompetences vērtēšanas norises apstākļiem;

13.1.6.iesniegt apelāciju, ja konstatē pārkāpumu audzēkņa tiesību neievērošanā;

13.1.7.kārtot skolas nobeiguma eksāmenus, ja audzēknis ir saņēmis kompetences pietiekamu vērtējumu visos semestrī paredzētajos mācību priekšmetos (izņēmuma kārtā eksāmenus var atļaut kārtot audzēknim, kuram ir nepietiekams vērtējums divos mācību priekšmetos un kuros nav paredzēti eksāmeni, tādā gadījumā direktors ar rīkojumu nosaka termiņu, kurā audzēknim ir jānokārto semestra kompetences papildus pārbaude);

13.2. Pienākumi ievērot kompetences vērtēšanas norises kārtību un prasības.

14.Kompetences vērtētāji, to tiesības un pienākumi

14.1.Audzēkņu kompetenci novērtē:

14.1.1. mācību priekšmeta pedagogs- mācību stundās;

14.1.2. komisija – skatēs un eksāmenos:

14.1.2.1. semestra un gada noslēgumā 5-7 komisijas locekļu sastāvā;

14.1.2.2. izglītības programmas noslēguma eksāmenos- visi pedagogi;

14.1.3. komisijas sastāvu apstiprina ar direktora rīkojumu.

14.1.4. Ar direktora vai direktora vietnieka mācību darbā atļauju izglītības programmas noslēguma eksāmenā var piedalīties audzēkņu vecāki, audzēkņi, kuri nav saistīti ar kompetences pārbaudi, kompetences vērtējuma norises novērotāji- citi mācību priekšmeta pedagogi, bez vērtēšanas tiesībām.

14.2. Vērtētāju tiesības:

14.2.1.pēc audzēkņa atbildes uzdot jautājumus;

14.2.2.nepieņemt audzēkņa kompetences demonstrējumu, ja viņš nav ievērojis eksāmena norises kārtību un prasības;

14.2.3.no audzēkņa pieprasīt rakstisku paskaidrojumu par konstatētajiem eksāmena norises kārtības un prasību pārkāpumiem;

14.3.Vērtētāju pienākumi:

14.3.1.sniegt informāciju audzēkņiem par to kompetences vērtējuma un norises kārtību;

14.3.2.ļaut audzēknim apliecināt un brīvi demonstrēt savas zināšanas, prasmes un iemaņas;

14.3.3.objektīvi novērtēt audzēkņa kompetenci saskaņā ar mācību priekšmeta satura prasībām;

14.3.4.nodrošināt audzēknim vienādus kompetences vērtējuma norises apstākļus;

14.3.5.ziņot direktoram par konstatētiem pārkāpumiem kompetences vērtējuma norisē;

14.3.6.ievērot kompetences pārbaudes prasības un kārtību;

14.3.7.rakstiski atspoguļot audzēkņu kompetences vērtēšanas rezultātus eksāmenu protokolos;

15. Kompetences novērtēšanas gaita un rezultātu reģistrēšanas kārtība

15.1. Rakstiskās pārbaudes darbus (arī melnrakstus) saņem no audzēkņa pēc to norises, pārbauda un novērtē, parakstās uz darba un uzraksta īsu vērtējuma pamatojumu.

15.3. Komisija pēc rakstisko darbu pārbaudes vai mutvārdu atbilžu noklausīšanās vienojas par katra audzēkņa kompetences vērtējumu un rezultātus ieraksta protokolā. Protokola lapu paraksta visi komisijas locekļi, kas piedalījušies vērtējumā. Ieraksts pārbaudes protokola lapā jāizdara obligāti un neatkarīgi no saņemtā vērtējuma. Audzēkņu kompetences novērtējuma apspriešanas gaita tiek atspoguļota metodiskās komisijas protokolā.

15.4. Ja komisijai nav vienprātības par kāda audzēkņa kompetences vērtējumu, jautājumu izšķir balsojot. Ja balsu skaits dalās vienādi, izšķirošā ir attiecīgā mācību priekšmeta pedagoga balss.

15.5.Pārbaudes rezultātus audzēknim paziņo:

10.5.1.pēc rakstiskās pārbaudes ne vēlāk kā nākošajā mācību priekšmeta stundā;

10.5.2.pēc mutvārdu vai radoši produktīvās darbības demonstrējuma absolventiem vienas stundas laikā pēc pārbaudes, pārējiem audzēkņiem pēc visa kursa novērtēšanas divu nedēļu laikā.

15.6. Visi kompetences pārbaudes uzskaites dokumenti par audzēkņiem atrodas pie direktora vietnieka mācību darbā tūlīt pēc rezultātu paziņošanas.

15.7. Eksāmenu protokoli un eksāmenu rakstu darbi skolā jāglabā saskaņā ar Lietu nomenklatūrā noteikto termiņu.

16. Apelācijas kārtība

16.1. Dienas laikā pēc kompetences vērtējuma rezultātu paziņošanas audzēknim vai viņa vecākiem ir tiesības iesniegt direktoram motivētu rakstisku lūgumu pārskatīt iegūto vērtējumu.

16.2. Direktors uzdod eksaminētājiem divu darba dienu laikā pārskatīt lēmumu par vērtējumu. Ja audzēkni neapmierina otrais lēmums, tad piecu darba dienu laikā audzēkņa vecāki var iesniegt sūdzību Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļā, pievienojot paskaidrojumu.

17.Audzēkņu pārcelšana nākamajā kursā

17.1. Audzēkni nākamajā kursā pārceļ:

      17.1.1. ja mācību priekšmetos zīmēšana, gleznošana, kompozīcija gada un galīgais vērtējums ir pietiekams, t.i. vismaz 4 balles (gandrīz viduvēji), bet vienā no pārējiem mācību priekšmetiem mācību gada vidējā atzīme pieļaujama mazāka par 4;

     17.1.2. ja nav neattaisnotu kavējumu zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā, bet pārējos mācību priekšmetos nav vairāk kā puse neattaisnotu kavējumu;

     17.1.3. ja ievērotas citas saistības Izglītošanas līgumā vecākiem ar Skolu.

17.2. Audzēknis nākamajā kursā tiek pārcelts ar skolas pedagoģiskās padomes lēmumu un direktora rīkojumu, ko ieraksta audzēkņa liecībā un lietvedībā nepieciešamajos dokumentos.

17.3. Ja audzēknim plenēra darbu skatē iegūta nulle – 0 un noteikts vasaras darbs, pedagoģiskās padomes lēmumu un direktora rīkojumu par audzēkņa iespējamo pārcelšanu noformē līdz 28.augustam.

17.4. Ja audzēkņa mācību gada vidējās atzīmes ir zemākas par 17.1.1.punktā noteiktajām un nav izpildītas 17.1.2.punkta prasības, audzēknis ar skolas pedagoģiskās padomes lēmumu un direktora rīkojumu var tikt atstāts uz otru gadu tajā pašā kursā.

18.Audzēkņa atskaitīšana no izglītojamo audzēkņu skaita

18.1. Audzēknis var tikt atskaitīts ar skolas pedagoģiskās padomes lēmumu vai/un direktora rīkojumu sekojošos gadījumos:

18.1.2. par nepiedalīšanos skatēs bez attaisnojoša iemesla;

18.1.3 nav izpildīti 17.1.punkta nosacījumi;

18.1.4. ja audzēknis 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsācis mācības skolā;
18.1.5. ja audzēknis vairāk kā 10 dienas bez attaisnojoša iemesla patvaļīgi pārtraucis mācības skolā;
18.1.6. uz vecāku  iesnieguma pamata.

18.2. Skolas direktora rīkojumu rakstiski paziņo audzēkņa vecākiem vai aizbildņiem.

19.Akadēmiskais atvaļinājums

19.1. Ilgstoši slimojošam audzēknim var piešķirt akadēmisko atvaļinājumu, pamatojoties uz izziņu, kuru izsniedz primārās aprūpes ārsts. Atvaļinājumu noformē ar skolas direktora rīkojumu.

19.2. Audzēknim, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, var piešķirt akadēmisko atvaļinājumu, to noformē ar skolas direktora rīkojumu.

19.3. Akadēmiskā atvaļinājuma termiņš nedrīkst būt garāks par 12 mēnešiem no piešķiršanas brīža.

20. Skolas un vecāku sadarbība.

20.1.Katra semestra beigās konkrētos datumos notiek mācību darbu skates un vakarā Vecāku diena, lai varētu iepazīties ar audzēkņu darbiem un iegūtajiem vērtējumiem.

20.2. katra semestra beigās pirms brīvlaika skola izdod liecību, kurā fiksēts mācību sasniegumu vērtējums mācību priekšmetos.

20.3. Visu ierakstu esamību liecībās kontrolē kursa audzinātājs, kurš to apliecina ar savu parakstu.

20.4. Vecāki pēc pirmā semestra liecību paraksta un iesniedz atpakaļ kursa audzinātājam pirmajā nedēļā pēc brīvlaika.

21. Papildus noteikumi.

21.1. Vērtēšanas prasības jāievēro visiem pedagogiem visos mācību priekšmetos.

21.2.Ar vērtēšanas kārtību kursu audzinātāji iepazīstina visus audzēkņus un viņu vecākus.

Kārtība apspriesta un pieņemta Ķekavas Mākslas skolas pedagoģiskās padomes sēdē Nr.1. 2014.gada 17.martā

Spēku zaudē 2008.gada 27.martā apstiprinātie Noteikumi par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem, audzēkņu pārcelšanu nākošajā kursā un atskaitīšanu Ķekavas mākslas skolā.

 

Direktore                       (personiskais paraksts)                              I. Zālīte-Cērūze