IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Ķekavas novada Ķekavas pagastā

12.01.2018.                                                                                                                    Nr.3-30/18/1.

ĶEKAVAS MĀKSLAS SKOLAS 2017./2018.m.g.

AUDZĒKŅU PĀRBAUDES DARBU

TĒMAS UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

5.-7. KURSAM

(zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, veidošanā)

2018.gada 3.-17.aprīlis)

 

Pārbaudes darbus veic: 5., 6., 7. kursu audzēkņi

Komisijas priekšsēdētāja direktores vietniece Z.Ozoliņa-Šneidere

Komisijas locekļi: L.Auziņa, I.Korņilko, S. Kalēja, A.Lesnika, I.Slišāne, L.Ratnika, K. Gaile, E. Plūme.

Pārbaudes darbi tiek veikti mācību priekšmetos: zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana.

Pārbaudes darbu uzdevumi:

           ZĪMĒŠANA

5.kurss (I.Korņilko, Z.Ozoliņa-Šneidere, K.Gaile) – paralēlskaldnis- konstrukcijas zīmējums ar konstruktīvām gaismēnām. Vērtēs -iekomponējumu laukumā, konstrukciju, proporcijas, konstruktīvas gaismēnas.

6.kurss (I.Slišāne)- 1 sadzīves priekšmets uz paralēlskaldņa vai cilindra bāzes. Vērtēs- iekomponējumu laukumā, priekšmeta uzbūvi, konstruktīvas gaismēnas.

7.kurss (S.Kalēja, Z.Ozoliņa-Šneidere)- 2 priekšmetu grupa – 1 ģeometrisks priekšmets + sadzīves priekšmets. Vērtēs- iekomponējumu laukumā, priekšmeta uzbūvi, proporcijas, apjomu.

Darbu formāts- A3

GLEZNOŠANA

5.kurss (L.Ratnika, K.Gaile) – 1 priekšmeta klusā daba uz krāsaina fona. Vērtēs- tonalitāti, kompozīciju lapā, ēnu un gaismu lokālos laukumus.

6.kurss (I.Korņilko)- 2 priekšmetu klusā daba mākslīgā apgaismojumā. Vērtēs- kompozīciju lapā, priekšmetu uzbūvi, tonālās attiecības, vēsi- siltās attiecības pie mākslīgā apgaismojuma).

7.kurss (I.Korņilko, K.Gaile) – klusā daba mākslīgā apgaismojumā. Vērtēs- kompozīciju lapā, silti -vēsās attiecības, tonalitāti, telpiskumu.

Darbu formāts- A3.

KOMPOZĪCIJA

5.kurss (L.Auziņa)- telpiska burta kompozīcija plaknē. Vērtēs- kompozīciju, iekomponējumu lapā, grafisko risinājumu un darba izpildes kvalitāti.

6.kurss (E.Plūme)- avīžu grafikas kolāža, izmantojot izgriezumus no avīžu teksta laukumiem. Vērtēs- kompozīciju, iekomponējumu lapā, tonālo (tumšai pret gaišo) risinājumu un darba izpildes kvalitāti.

7.kurss (L.Auziņa)- dekoratīva kompozīcija balstoties uz pretkrāsām. Vērtēs kompozīciju, krāsu risinājumu un darba izpildes kvalitāti.

Darbu formāts- skolotāja izvēlēts konkrētam uzdevumam. 

VEIDOŠANA

6.kurss (I.Slišāne, Z.Ozoliņa-Šneidere, A.Lesnika)- dabas forma -paprika – apaļskulptūra. Vērtēs- formas plastiku, proporcijas, raksturu.

7.kurss (I.Slišāne, Z.Ozoliņa-Šneidere)- dabas forma -ķiploks- apaļskulptūra. Vērtēs- formas plastiku, proporcijas, raksturu.

Veidošanā pārbaudes darbam noteikt 2 mācību nodarbības.

Izstrādāja

direktores vietniece

Z. Ozoliņa-Šneidere

 

Direktore                        (personisks paraksts)                                I. Zālīte-Cērūze