IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Ķekavas novada Ķekavas pagastā

 

27.01.2017.                                                                                                                    Nr.3-30/17/2.

AUDZĒKŅU PĀRBAUDES DARBU

TĒMAS UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

5. – 7. KURSAM

 (zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, veidošanā)

2017.gada 31.marts-13.aprīlis

ZĪMĒŠANA

5.kurss (S.Kalēja, I.Šveisberga, I.Korņilko) – paralēlskaldnis- konstrukcijas zīmējums ar konstruktīvām gaismēnām. Vērtēs -iekomponējumu laukumā, konstrukciju, proporcijas.

6.kurss (S.Kalēja, Z.Ozoliņa-Šneidere)- 1 sadzīves priekšmets, uz paralēlskaldņa vai cilindra bāzes. Vērtēs- iekomponējumu laukumā, priekšmeta uzbūvi, konstruktīvas gaismēnas.

7.kurss (S.Kalēja)- 2 priekšmetu grupa – 1 ģeometrisks priekšmets + sadzīves priekšmets. Vērtēs- iekomponējumu laukumā, priekšmeta uzbūvi, proporcijas, apjomu.

Darbu formāts- A3

GLEZNOŠANA

5.kurss (L.Ratnika, K.Gaile) – 1 priekšmeta klusā daba uz krāsaina fona. Vērtēs- tonalitāti, kompozīciju lapā, ēnu un gaismu lokālos laukumus.

6.kurss (K.Gaile)- 2 priekšmetu klusā daba mākslīgā apgaismojumā. Vērtēs- kompozīciju lapā, priekšmetu uzbūvi, tonālās attiecības, vēsi- siltās attiecības pie mākslīgā apgaismojuma).

7.kurss (I.Korņilko, K.Gaile) – klusā daba mākslīgā apgaismojumā. Vērtēs- kompozīciju lapā, silti -vēsās attiecības, tonalitāti, telpiskumu.

Darbu formāts- A3.

KOMPOZĪCIJA

5.kurss (L.Auziņa,E.Plūme)- telpiska burta kompozīcija plaknē. Vērtēs- kompozīciju, iekomponējumu lapā, grafisko risinājumu un darba izpildes kvalitāti.

6.kurss (E.Plūme)- telpisks burts plaknē, kas sastāv no vairākiem ģeometriskiem elementiem. Vērtēs- kompozīciju, iekomponējumu lapā, grafisko risinājumu un darba izpildes kvalitāti.

7.kurss (L.Auziņa)- dekoratīva kompozīcija balstoties uz pretkrāsām.   Vērtēs kompozīciju, krāsu risinājumu un darba izpildes kvalitāti .

Darbu formāts- skolotāja izvēlēts konkrētam uzdevumam.

VEIDOŠANA

6.kurss (I.Šveisberga, I.Kalniņa)- dabas forma -paprika – apaļskulptūra. Vērtēs- formas plastiku, proporcijas, raksturu.

7.kurss (I.Kalniņa, Z.Ozoliņa-Šneidere)- dabas forma -gliemežvāks- apaļskulptūra. Vērtēs- formas plastiku, proporcijas, raksturu.

Veidošanā pārbaudes darbam noteikt 2 mācību nodarbības.

 

Izstrādāja

direktores vietniece mācību

darbā Z. Ozoliņa-Šneidere

 

Direktore                        (personisks paraksts)                                I. Zālīte-Cērūze