IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Ķekavas novada Ķekavas pagastā

14.06.2018.                                                                                                                                                              

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Ķekavas novada Ķekavas pagastā

Izdoti saskaņā ar

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta 1. daļas 2. punktu,

Profesionālās izglītības likuma 27. panta 9.punktu,

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu,

Ķekavas Mākslas skolas Nolikuma 45.5. punktu 

I Vispārīgie noteikumi

  1. Šie noteikumi nosaka audzēkņu uzņemšanu Ķekavas Mākslas skolā (turpmāk – Skola), saskaņā ar Skolas izstrādātiem un dibinātāja apstiprinātiem Ķekavas Mākslas skolas Audzēkņu uzņemšanas noteikumiem.
  2. Audzēkņu uzņemšana notiek:

2.1. profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” (kods 20V 21100 1) no 8 gadu vecuma;

2.2. interešu izglītības programmās:

2.2.1. pirmsskolai 5-6 gadīgiem;

2.2.2. bērniem vecumā no 7 gadiem;

2.2.3. jauniešiem no 10-18 gadiem;

2.2.4. „Skolas absolventu” grupai;

2.2.5. pieaugušo studijā.

3. Audzēkņu kopskaitu Skolā – audzēkņu skaitu profesionālās ievirzes izglītības programmā un interešu izglītības programmās – nosaka Skolas vadība.

4. Uzņemšana Skolā profesionālās ievirzes programmā notiek katru gadu jūnija sākumā, informāciju par uzņemšanu publiskojot Ķekavas novada pašvaldības mājas lapā, informatīvajā izdevumā „Ķekavas novads” un skolas mājas lapā vienu mēnesi pirms iestājpārbaudījumiem.

5. Uz brīvajām vietām Skola var izsludināt papildus uzņemšanu augusta beigās.

6. Profesionālās ievirzes izglītības programmā tiek uzņemti novadā deklarētie bērni. Uz brīvajām vietām, izsludinot papilduzņemšanu, var pretendēt arī citur deklarētie bērni.

7. Audzēkņa pretendenta pieteikšana uz Skolu notiek, ierodoties personīgi vai piesakoties telefoniski skolas sekretariātā 15 darba dienu laikā pēc informācijas publiskošanas.

8. Izglītojamo uzņemšana interešu izglītības programmās tiek uzsākta, saskaņā ar publisko informāciju skolas un pašvaldības mājas lapās, ja Skolas telpu kapacitāte konkrētajā mācību gadā to atļauj:

8.1. grupa pirmsskolas vecuma bērniem no 5-6 gadiem tiek komplektēta septembra trešajā nedēļā;

8.2. grupa bērniem no 7 gadiem tiek komplektēta augusta trešajā nedēļā;

8.3. grupa jauniešiem tiek komplektēta septembra otrajā nedēļā

8.4. grupa „Skolas absolventi” tiek komplektēta septembra otrajā nedēļā;

8.5. pieaugušo studija tiek komplektēta septembra trešajā nedēļā.

9. Izglītojamo reģistrēšana interešu izglītības grupā notiek rindas kārtībā, ierodoties personīgi vai piesakoties telefoniski skolas sekretariātā.

10.Izglītojamais ir uzņemts interešu izglītības grupā, vecākiem aizpildot iesniegumu uz Skolas veidlapas un slēdzot Izglītošanas līgumu, pieaugušo studijā slēdz tikai Izglītošanas līgumu.

II Iestājpārbaudījumi

11. Audzēkņa uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums patstāvīga darba veikšanai

12. Skola informē vecākus par iestājpārbaudījuma konkrēto datumu.

13. Audzēkņa darbu vērtē ar direktora rīkojumu apstiprināta Uzņemšanas komisija 3 cilvēku sastāvā.

14. Audzēkņa darbā tiek vērtēta mākslinieciskā uztvere – krāsu, proporciju un kompozīcijas izjūta, mācību procesu uzsākot, pēc kritērijiem – apmierinoša, laba, teicama, izcila.

15. Darba veikšanas laiks – līdz divām stundām, darba izmērs – A3.

16. Patstāvīgā darba veikšanai nepieciešamie materiāli – guašu krāsas, otas, zīmulis un dzēšgumija, kas jānodrošina vecākiem.

17. Audzēkņu uzņemšana Skolā notiek, pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu, ko apstiprina direktora rīkojums.

18. Uzņemšanas rezultāti piecu darba dienu laikā pēc uzņemšanas pārbaudījumiem tiek izvietoti uz informācijas stenda Skolā.

19. Audzēknis skolā ir uzņemts saskaņā ar uzņemšanas komisijas lēmumu un vecāku aizpildītajiem un iesniegtajiem dokumentiem sešu līdz desmit dienu laikā no uzņemšanas rezultātu publiskošanas.

III Dokumentu iesniegšanas kārtība

20. Stājoties Skolā skolas sekretariātā iesniedzami un aizpildāmi sekojoši dokumenti:

20.1. direktoram adresēts vecāku iesniegums (uz Skolas veidlapas);

20.2. audzēkņa dzimšanas apliecības kopija;

20.3. audzēkņa 2 fotogrāfijas (3×4 cm);

20.4. Izglītošanas līgums (uz Skolas veidlapas).

 

IV Mācību uzsākšana

21.Mācību gada sākumu nosaka normatīvie akti.

22. Uzņemtos audzēkņus, kuri 10 darba dienu laikā bez attaisnojoša iemesla mācības neuzsāk, atskaita no Skolas ar direktora rīkojumu.

23. Mācību struktūru pašapmaksas grupās – interešu izglītībā, nosaka Skolas vadība.

V Citi noteikumi

24. Audzēkņu uzņemšanas noteikumi ir brīvi pieejami interesentiem visu kalendāro gadu skolas mājas lapā.

25. Grozījumus Audzēkņu uzņemšanas noteikumos var izdarīt pēc administrācijas vai Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.

26. Grozījumus Audzēkņu uzņemšanas noteikumos apstiprina Ķekavas novada Dome.

27. Šie noteikumi apspriesti un pieņemti 2017. gada 20. decembra pedagoģiskās padomes sēdē (protokols Nr.3-14/17/5.).

28. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē 2017. gada 13.aprīlī Ķekavas novada Domes apstiprinātie Ķekavas Mākslas skolas Audzēkņu uzņemšanas noteikumi.

 

Direktore                                     (PARAKSTS)                                           I. Zālīte-Cērūze