IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Ķekavas novada Ķekavas pagastā

26.10.2018.                                                                                                                    Nr.3-30/18/3.

NOBEIGUMA DARBU TĒMAS,

PRASĪBAS, VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

8. KURSAM.

Zīmēšana

            1. Klusā daba- sadzīves priekšmetu grupa ar dažādas materialitātes priekšmetiem- tonāli izteiksmīgs zīmējums ar zīmuli. Darba izmērs A-2. Darba veikšanai paredzētas 16 mācību stundas. Darbu izstrādā 2. semestrī.

            Vērtē- iekomponējumu lapā, priekšmetu konstrukciju, savstarpējās proporcijas, tumši-gaišās priekšmetu attiecības, materialitāti, telpiskumu.

            2. Radošs darbs- sižetisks vai dekoratīvs darbs kādā brīvi izvēlētā zīmēšanas tehnikā   (parastais zīmulis, tuša, krāsainie zīmuļi, tonēts papīrs, flomāsteri u.c.) Darba izmērs -brīvs. Iespējami vairāki darbi radošās idejas realizācijai vienas tēmas ietvaros. Darba izstrādei no idejas līdz realizācijai paredzētas 24 stundas. Darbu izstrādā 2. semestrī.

            Vērtē- radošo ideju, darba vispārējo kompozīciju, izteiksmes līdzekļu atbilstību savas idejas realizācijai, tehnisko izpildījumu.                                                  

Gleznošana

            1. Klusā daba- sadzīves priekšmetu grupa ar dažādas materialitātes priekšmetiem- tonāls gleznojums. Darbam izmantotā tehnika- akrila vai guaša krāsas. Darba izmērs A-2, darba veikšanai paredzētas 16 mācību stundas. Darbu izstrādā 2. semestrī.

            Vērtē- iekomponējumu dotajā laukumā, attēlojamo priekšmetu lokālās krāsās, gaismu un ēnu tonālās attiecības, krāsu silti-vēsās attiecības, kolorīta izjūtu un telpiskumu, priekšmetu materialitāti.

            2. Radošs darbs- sižetisks vai dekoratīvs ( abstrakts) darbs kādā brīvi izvēlētā glezniecības tehnikā ( guaša, akrils vai akvarelis, pastelis, kolāža) Darbs var būt veltīts kāda mākslinieka daiļradei, glezniecības žanram, stilam, var arī gleznot kopiju. Darba izmērs, formāts- audzēkņa brīva izvēle. Var gleznot vairākus darbus par izvēlēto tēmu. Darba izstrādei paredzētas 24 mācību stundas. Darbu izstrādā 2. semestrī.

            Vērtē- radošo ideju, darba vispārējo kompozīciju, izteiksmes līdzekļu atbilstību savas idejas realizācijai, tehnisko izpildījumu.          

Kompozīcija.

            1. 1. mācību pusgadā audzēkņi strādā pie skolas nobeiguma darbu tēmas un ideju meklējumiem, eksperimentē ar materiāliem un tehnikām. Pusgadu noslēdzot, audzēknis apkopo idejas, savus radošos eksperimentus, savāktos materiālus un to visu vizuāli estētiski noformē.

            2. Uz savāktā materiāla bāzes veido radošu, dekoratīvu darbu kompozīcijā. Brīva darba formāta izvēle. Darbu var izstrādāt plaknē vai telpisku, izmantojot dažādus tehniskos paņēmienus. Darba izstrādes laiks 40 stundas. Darbu izstrādā 2. semestrī.

            Vērtē – radošo ideju, darba vispārējo kompozīciju, izteiksmes līdzekļu atbilstību savas idejas realizācijai, tehnisko izpildījumu.           

Veidošana

            1. 1)Figurāla vai dekoratīva kompozīcija cilnī. Darbs tiek veidots plastilīnā vai mālā, tad atlieta ģipša forma  negatīvā un atspiests darba pozitīvs kādā no keramiskajiem materiāliem. Darba veikšanai paredzētas 16 stundas. Darbu izstrādā 1. semestrī.

            Vērtē - idejisko, tehnisko izpildījumu, kompozīciju, plastiku, ciļņa veidošanas pamatprincipu ievērošanu.

2) 1. mācību pusgada otrajā pusē audzēkņi strādā pie skolas nobeiguma darbu tēmas un ideju meklējumiem, eksperimentē ar materiāliem un tehnikām, veido materiālā modelīšus, paraudziņus skolas nobeiguma darbam.

2. Uz savāktā materiāla bāzes veido radošu, dekoratīvu darbu kādā no keramikas vai veidošanas tehnikām ( trauku grupa, majolika, porcelāna apgleznošana u.c.). Darba veikšanai paredzētas 40 stundas. Darbu izstrādā 2. semestrī.

            Vērtē- oriģinalitāti, māksliniecisko risinājumu, tehnisko izpildījumu.

Datorgrafika

            Mācību priekšmeta dizaina pamati radošā darba noformējums- planšete, izmantojot Adobe Illustrator un Adobe Photoshop programmas, izmantojot savas iemaņas zīmēšanā, veidošanā, gleznošanā, fotografēšanā. Darba veikšanai paredzētas 16 stundas.

            Vērtē- darba ideju, stilu un tehnisko risinājumu. Darbu izstrādā 2. semestrī.

Dizaina pamati

            Izstrādā radošu darbu kā mācību uzdevumu kādā no dizaina veidiem- grafiskajā, priekšmetu dizainā, vides dizaina risinājumā vai citā- no idejas līdz prezentācijai, iekļaujot pētniecisko daļu.

            Vērtē- izvirzītās ” problēmas” idejisko un  tehnisko risinājumu, savas koncepcijas argumentētu prezentāciju.

Pieņemts metodiskās komisijas sēdē 2018. gada 26. oktobrī, protokola Nr. 5

Izstrādāja

direktores vietniece mācību darbā

Z. Ozoliņa-Šneidere

 

Direktore                 (personiskais parakst)                     I.Zālīte-Cērūze