IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Ķekavas novada Ķekavas pagastā

15.10.2015.                                                                                                                      Nr.3-30/3

NOBEIGUMU DARBA TĒMAS,

PRASĪBAS, VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 8. KURSAM.

Zīmēšana

            1. Klusā daba- sadzīves priekšmetu grupa ar dažādas materialitātes priekšmetiem- tonāli izteiksmīgs zīmējums ar zīmuli. Darba izmērs A-2. Darba veikšanai paredzētas 16 mācību stundas. Darbu izstrādā 1. semestrī.

            Vērtē- iekomponējumu lapā, priekšmetu konstrukciju, savstarpējās proporcijas, tumši-gaišās priekšmetu attiecības, materialitāti, telpiskumu.

            2. Radošs darbs- sižetisks vai dekoratīvs darbs kādā brīvi izvēlētā zīmēšanas tehnikā   (parastais zīmulis, tuša, krāsainie zīmuļi, tonēts papīrs, flomāsteri u.c.) Darba izmērs -brīvs. Iespējami vairāki darbi radošās idejas realizācijai vienas tēmas ietvaros. Darba izstrādei paredzētas 34 stundas. Darbu izstrādā 2. semestrī.

            Vērtē- radošo ideju, darba vispārējo kompozīciju, izteiksmes līdzekļu atbilstību savas idejas realizācijai, tehnisko izpildījumu.

            Skolas beigšanas apliecībā audzēknim tiek izlikts vērtējums, kas ir vidējais aritmētiskais vērtējums no 1. un 2. semestra.                                         

Gleznošana

            1. Klusā daba- sadzīves priekšmetu grupa ar dažādas materialitātes priekšmetiem- tonāls gleznojums. Darbam izmantotā tehnika- akrila vai guaša krāsas. Darba izmērs A-2, darba veikšanai paredzētas 20 mācību stundas. Darbu izstrādā 1. semestrī.

            Vērtē- iekomponējumu dotajā laukumā, attēlojamo priekšmetu lokālās krāsās, gaismu un ēnu tonālās attiecības, krāsu silti-vēsās attiecības, kolorīta izjūtu un telpiskumu, priekšmetu materialitāti.

            2. Radošs darbs- sižetisks vai dekoratīvs ( abstrakts) darbs kādā brīvi izvēlētā glezniecības tehnikā ( guaša, akrils vai akvarelis, pastelis, kolāža) Darbs var būt veltīts kāda mākslinieka daiļradei, glezniecības žanram, stilam, var arī gleznot kopiju. Darba izmērs, formāts- audzēkņa brīva izvēle ( ne mazāks par A-3). Var gleznot vairākus darbus par izvēlēto tēmu. Darba izstrādei paredzētas 34 mācību stundas. Darbu izstrādā 2. semestrī.

            Vērtē- radošo ideju, darba vispārējo kompozīciju, izteiksmes līdzekļu atbilstību savas idejas realizācijai, tehnisko izpildījumu.

Skolas beigšanas apliecībā audzēknim tiek izlikts vērtējums, kas ir vidējais aritmētiskais vērtējums no 1. un 2. semestra.

            Skolas nobeiguma darbu aizstāvēšanas laikā skatē-izstādē tiek eksponēti abu pusgadu veidotie darbi zīmēšanā un gleznošanā.

Kompozīcija.

            1. Dekoratīva, krāsaina kompozīcija. Darba izmēru un tēmu nosaka pedagogs. Darbu izstrādei paredzētas 20 stundas. Darbu izstrādā 1. semestrī.

            Vērtē- idejas oriģinalitāti, tehnisko izpildījumu, tonālās attiecības, attieksmi pret darbu.

            2. Radoša, dekoratīva kompozīcija. Brīva darba formāta izvēle. Darbu var izstrādāt plaknē vai telpisku, izmantojot dažādus tehniskos paņēmienus. Darba izstrādes laiks 34 stundas. Darbu izstrādā 2. semestrī.

            Vērtē – radošo ideju, darba vispārējo kompozīciju, izteiksmes līdzekļu atbilstību savas idejas realizācijai, tehnisko izpildījumu. Darbu izstrādā 2. semestrī.

Veidošana

            1. Stilizēta dabas forma (putns) 3D – apaļskulptūra. Darbs tiek veidots kādā no keramiskajiem materiāliem( māls, akmensmasa). Darba veikšanai paredzētas 16 stundas. Darbu izstrādā 1. semestrī.

            Vērtē - idejisko, tehnisko izpildījumu, kompozīciju, plastiku, apaļskulptūras veidošanas pamatprincipu ievērošanu.

            2. Radošs darbs kādā no keramikas tehnikām ( trauku grupa, majolika, porcelāna apgleznošana u.c.) vai veidošanā ( cilnis, apaļskulptūra). Darba veikšanai paredzētas 34 stundas. Darbu izstrādā 2. semestrī.

            Vērtē- oriģinalitāti, māksliniecisko risinājumu, tehnisko izpildījumu.

           Datorgrafika

Plakāta dizaina izstrāde, izmantojot Adobe Illustrator un Adobe Photoshop programmas, izmantojot savas iemaņas zīmēšanā, veidošanā, gleznošanā, fotografēšanā. Darba veikšanai paredzētas 16 stundas.

            Vērtē- darba ideju, stilu un tehnisko risinājumu. Darbu izstrādā 2. semestrī.

Dizaina pamati

Izstrādā radošus darbus kā mācību uzdevumus atbilstoši mācību priekšmeta skolotāju plānotajam.

Pieņemts metodiskās komisijas sēdē 2015. gada 27. oktobrī, protokola Nr. 5

Izstrādāja

Direktores vietniece mācību un
ārpusstundu darbā Z.Ozoliņa-Šneidere

 

Direktore                 (personiskais parakst)                     I.Zālīte-Cērūze