REGLAMENTS

Ķekavas novada Ķekavas pagastā

AUDZĒKŅU MĀCĪBU DARBU SKATES

19.03.2014.

Izdots  saskaņā ar Izglītības likuma 47.¹ pantu,

Ķekavas Mākslas skolas nolikuma 39.13.punktu

un Kārtību par audzēkņu zināšanu un prasmju  vērtēšanas

 kritērijiem, audzēkņu pārcelšanu nākošajā kursā un

atskaitīšanu Ķekavas Mākslas skolā  4.,5.punktu

  1. Audzēkņu darbu skates (turpmāk tekstā – skates) ir audzēkņu mācību darba  un pedagoģiski metodiskā darba vērtēšanas un analīzes forma Ķekavas Mākslas skolā                     (turpmāk tekstā – Skola).
  2. Visiem skolas audzēkņiem piedalīšanās skatē ar saviem darbiem ir obligāta.
  3. Skates notiek katra mācību pusgada noslēgumā: 1.semestra skate – decembrī un  2.semestra skate – maijā.
  4. Periodos starp skatēm audzēkņu darbu vērtēšanai var tikt noteiktas starpskates:

4.1.  starpskašu rezultātiem var būt gan diagnosticējošs raksturs, kas neietekmē  mācību semestra vērtējumu , gan vērtējošs ar atzīmi;

4.2.  8.kursa audzēkņiem 2.semestrī  tiek noteiktas  ikmēneša starpskates, kurām ir diagnosticējošs, motivējošs raksturs un to rezultāti  var iespaidot  arī  skolas nobeiguma darba vērtējumu:

4.2.1.        ja rezultāts atbilst plānotajam – ieskaitīts,

4.2.2.        ja padarītā darba apjoms nepietiekošs – neieskaitīts,

4.2.3.        ar atzīmi.

5. Skatēs tiek vērtēti audzēkņu darbi, kas izstrādāti mācību stundās visos mācību priekšmetos. Vērtēšana  notiek pielietojot 10 ballu vērtējuma skalu saskaņā ar Skolas Kārtību par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanu.

6. Skašu norisi nosaka direktores vietniece mācību darbā, to datumi norādīti kalendārajā pasākumu plānā un tā sastāv no:

6.1. skates sagatavošanas;

6.2. skates dienām, kurās notiek audzēkņu darbu vērtēšana;

6.3. vecāku dienām, kuras notiek skates diena vakarā, kurās  iepazīstas ar audzēkņu pusgada veikumu un pārrunā pedagoģiskā procesa jautājumus;

6.4. skates darbu noņemšanas kopā ar mācību priekšmetu skolotājiem.

7. Skati sagatavo audzēkņi kopā ar mācību priekšmeta skolotāju, noformējot un izliekot savus darbus norādītajā telpā un laikā.

8. Skates darbus vērtē komisija, kas sastāv no direktores  vietnieces mācību  darbā un visiem skolotājiem. Skati vada direktora vietniece mācību darbā.

9. Skates norises gaita:

9.1.  komisijas darba laikā audzēkņi skates telpā neatrodas;

9.2.  uzsākot vērtēšanu, mācību priekšmeta skolotājs raksturo uzdevumus audzēkņiem un sniedz īsu mācību procesa analīzi;

9.3.  mācību priekšmeta skolotājs sniedz savu vērtējumu katra audzēkņa darba rezultātiem stundās, konkursos un projektos. Komisija apstiprina vai vienojas ar skolotāju par argumentētām korekcijām. Galīgais vērtējums tiek fiksēts skates rezultātu protokolā, ko paraksta visi komisijas locekļi.

10. Pēc skates audzēkņi tiek iepazīstināti ar darbu vērtējumu. Mācību priekšmeta skolotājiem ieteicams kopīgi ar audzēkņiem veikt darbu  analīzi.

11. Skašu rezultāti tiek ierakstīti grupas nodarbību žurnālā, audzēkņu  sekmju un kavējumu uzskaites žurnālā un liecībās.

12. Skatēs skolotāji ir atbildīgi par savu grupu skates darbu noņemšanu un telpas sakārtošanu pēc skates.

13. Lai saņemtu pietiekošu vērtējumu, audzēknim skatē jāuzrāda mācību priekšmeta apguvei paredzētie darbi, ja tie  visi nav  izpildīti, var  tikt  samazināts skates vērtējums.

14. Ja  skatē izliktais audzēkņa  darbu skaits ir nepietiekams  objektīvu apstākļu dēļ, tas ir slimības, bet nerada apdraudējumu mācību programmas apguvei, iztrūkstošie darbi vērtējumu neietekmē.

15. Ja audzēknim skatē rezultātu nav, jo nav izlicis savus darbus vērtēšanai, tiek ierakstīta nulle – 0.

16. Ja audzēknis skatē ieguvis nulli – 0 vai vēlas uzlabot esošo vērtējumu,  pēc viņa vēlēšanās un  rakstiska iesnieguma, tiek noteikts papildus laiks  darbu sagatavošanai un atkārtotai skatei.

Reglaments apspriests un pieņemts Ķekavas Mākslas skolas pedagoģiskās padomes sēdē  Nr.1. 2014.gada 17.martā

 

Direktore                          (personiskais paraksts)                         I. Zālīte-Cērūze