REGLAMENTS

Ķekavas novada Ķekavas pagastā

 MĀCĪBU PRAKSE – PLENĒRS

16.12.2010.

                                                                 Izdots saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 25.pantu
un Ķekavas Mākslas skolas licencēto
profesionālās ievirzes izglītības programmu

1. Mācību prakse – plenērs notiek katru gadu pēc otrā semestra,  jūnija mēneša pirmajās piecās darba dienās.

2. Mācību prakses – plenēra laikā audzēkņi nostiprina mācību stundās iegūtās prasmes un iemaņas, kā arī apgūst jaunas,  strādājot dažādos Rīgas  un Pierīgas dārzos un muzejos.

3. Mācību prakse – plenērs ir mācību programmas sastāvdaļa un ir obligāta visiem   4. – 7. kursa audzēkņiem. Bez mācību prakses – plenēra atzīmes audzēknis netiek pārcelts uz nākošo kursu.

4. Ja kāda attaisnojoša iemesla dēļ audzēknis nevar piedalīties mācību praksē – plenērā, par to vecāki rakstiski paziņo līdz 27.maijam direktores vietniecei mācību darbā . Audzēknim tiek noteikts patstāvīgā darba apjoms  un izpildes termiņš, kas nedrīkst pārsniegt 15.jūniju.

5. Mācību prakses – plenēra laikā obligāti jāievēro Ķekavas Mākslas skolas izstrādātās un apstiprinātās darba drošības un veselības aizsardzības instrukcijas.

6. Ar Ķekavas Mākslas skolas izstrādātajām un apstiprinātajām darba drošības un veselības aizsardzības  instrukcijām audzēkņus pret parakstu iepazīstina kursa audzinātājs  septembrī un  jūnijā  direktora vietniece mācību darbā  vēlreiz tās nolasa pirms plenēra norises.

7. Mācību prakses – plenēra laikā veiktos darbus eksponē un vērtē ar atzīmi 10 ballu skalā.

8. Pēc plenēra audzēkņi saņem liecības.

9. Līdz 30.maijam skolas vadība  izstrādā   mācību – prakses plenēra laiku un norises vietas , kas atkarībā no laika apstākļiem  objektīvi var mainīties  un publisko  skolas mājas lapā,   kā arī  izvieto pie informācijas dēļa.

Reglaments apspriests un pieņemts Ķekavas mākslas skolas pedagoģiskās padomes  sēdē Nr.4.  2010.gada 17.decembrī

 

Direktore                               (personiskais paraksts)                       I. Zālīte-Cērūze