Ķekavas novada domes lēmumi:

< Saistošie noteikumi Nr.18/2023 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādē”  

< 2023. gada 23. novembra lēmums Nr.25.  “Par grozījumu Ķekavas novada domes 2022.gada 9.novembra lēmumā Nr.1. protokols Nr.36. “Par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

< Spēkā ar 2023. gada 1. septembri 2023. gada 30. augusta lēmums Nr. 35. “Par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādes “Ķekavas Mākslas skola”  interešu izglītības grupu mācību maksu apstiprināšanu.”

< Naudas balvas nolikums