ĶEKAVAS MĀKSLAS SKOLAS

NOLIKUMS

Ķekavas novada Ķekavas pagastā

14.06.2018.

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes

iekārtas likuma 28.pantu,

Izglītības likuma 22.panta 1 daļu,

Profesionālās izglītības likuma 15.panta 1 daļu.

1. Vispārīgie noteikumi

  1.  Ķekavas Mākslas skola (turpmāk tekstā- Skola) ir Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāde profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu īstenošanai.
  2. Skolas dibinātājs ir Ķekavas novada dome (turpmāk tekstā- Dome), juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k.19, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.
  3. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti, kā arī šis Nolikums.
  4. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā ar Nr. 4375902275.
  5. Skolai ir sava simbolika, zīmogs ar Domes ģerboņa attēlu un pilnu Skolas nosaukumu, un          zīmogs ar papildināto mazo valsts ģerboni, noteikta parauga veidlapas, norēķinu konts           kredītiestādēs un konts Valsts kasē.
  6. Skolas pilns nosaukums- „Ķekavas Mākslas skola”.

6.1. Skolas juridiskā adrese: Ķekavas Mākslas skola, Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvijas Republika, LV-2123.

6.2. Programmas īstenošanas vietas:

6.2.1. Ķekavas Mākslas skola, Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,

LV-2123;

6.2.2. Pasts, Gaismas iela 17A, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

2. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un pamatuzdevumi

7. Skolas darbības mērķi:

7.1. nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas veidošanos mākslā līdztekus pamatizglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā;

7.2. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

8. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.

9. Skolas uzdevumi:

9.1.   īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu, nodrošinot iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes mākslā;

9.2.   sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi un attīstīt jaunrades spējas, radot atbilstošus priekšnosacījumus audzēkņu radošai izaugsmei;

9.3.   veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas noteikto mērķu sasniegšanu;

9.4.   sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos audzēknim pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi, novadu un Latvijas valsti;

9.5.   racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;

9.6.   sadarboties ar audzēkņa likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecākiem), lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi;

9.7.   nodrošināt iespējas audzēkņa personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai, sekmējot audzēkņa spēju un talantu attīstību, pašapziņas veidošanos, izziņas darbības un zinātkāres attīstību.

3. Īstenojamās izglītības programmas

10. Skola īsteno licencētu profesionālās ievirzes izglītības programmu, to saskaņojot ar Domi. Skola var īstenot arī interešu izglītības programmas, tās saskaņojot ar Domi.

11. Skola īsteno šādu izglītības programmu- „Vizuāli plastiskā māksla” kods 20V 21100 1.

4. Izglītības procesa organizācija

12. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi Skolas iekšējie normatīvie akti.

13. Izglītības process Skolā ietver profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanu, interešu izglītību, audzināšanas un metodisko darbu.

14. Audzēkņu uzņemšana Skolā notiek saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Skolas izstrādātajiem un Domes apstiprinātajiem noteikumiem par audzēkņu uzņemšanu.

15. Skola drīkst noteikt iestājpārbaudījumus audzēkņu uzņemšanai, pārbaudot viņu atbilstību izglītības programmas uzsākšanai ņemot vērā māksliniecisko uztveri – ritma, krāsu, proporciju un formas izjūtu.

16. Profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās mācības, kā arī radošo darbību. Izglītības programma tiek īstenota grupu nodarbībās, ārpusstundu pasākumos- konkursos, festivālos, izstādēs, akcijās u.c..

17. Mācību slodze:

17.1. vienā profesionālās ievirzes izglītības programmā nedrīkst pārsniegt 12 stundas nedēļā;

17.2. mācību slodze 1.-3. klasē nedrīkst pārsniegt 4 stundas dienā, no 4. klases ne vairāk kā 5

stundas dienā;

17.3. mācību nedēļu skaits mācību gadā 1.-3. klasei 35 nedēļas, 4.-7. klasei 36 nedēļas;

17.4. kopējais brīvdienu skaits mācību gadā – 4 nedēļas;

17.5. mācību stundas garums – 40 minūtes.

18. Skola nosaka vienotu audzēkņu sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Audzēkņu sasniegumi – zināšanas, prasmes un iemaņas tiek vērtētas vērtējuma skalā – „ieskaitīts” vai „neieskaitīta”- vai ar atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā.

19. Skolas struktūru un mācību materiālo bāzi veido atbilstoši licencētajai profesionālās ievirzes izglītības programmai “Vizuāli plastiskā māksla”.

20. Pēc profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves audzēkņi saņem valsts atzītu profesionālās ievirzes izglītību apliecinošu dokumentu (profesionālās ievirzes izglītības apliecību) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

5. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

21. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dome, saskaņojot ar Kultūras ministriju.

22. Par Skolas direktoru ir tiesīga strādāt persona, kurai ir augstākā profesionālā izglītība mākslas nozarē vai mākslas menedžmentā, pedagoģiskā izglītība un vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba stāžs. Direktoram ik pēc trim darba gadiem jāceļ sava amata un profesionālā kvalifikācija.

23. Direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

24. Direktors vada Skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par profesionālās ievirzes   izglītības programmu īstenošanu.

25. Direktora pienākumi ir:

25.1.  nodrošināt Skolu ar mākslas nozares pedagoga profesionālajai kvalifikācijai atbilstošiem pedagogiem un citiem darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba Skolas darbiniekus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

25.2.  piedalīties Skolas darbību reglamentējošu tiesību aktu (Skolas nolikuma, iekšējās kārtības noteikumu audzēkņiem un darba kārtības noteikumu darbiniekiem, amata aprakstu, u.c.) izstrādāšanā un nodrošināt to izpildi;

25.3.  nodrošināt likumu un normatīvo aktu izpildi Skolā;

25.4.  plānot un organizēt Skolas saimniecisko un finansiālo darbību;

25.5.  pārstāvēt Skolas intereses valsts un sabiedriskajās organizācijās;

25.6.  sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, iestādēm, uzņēmumiem, audzēkņiem, vecākiem (aizbildņiem), Skolas padomi u.c., Skolas pašpārvaldes institūciju darbības nodrošināšanai, izglītības kvalitātes paaugstināšanai, audzēkņu karjeras iespēju izpētei un virzīšanai;

25.7.  nodrošināt Skolas pašpārvaldes institūciju izveidi un svarīgos jautājumos konsultēties ar Skolas padomi, Pedagoģisko padomi, uzklausīt to viedokļus un ņemt vērā ieteikumus, kas veicina Skolas darbības kvalitatīvāku īstenošanu;

25.8.  vadīt Pedagoģisko padomi un Skolas darbu kopumā;

25.9.  izpildīt citus šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos noteiktos profesionālās ievirzes izglītības iestādes direktora pienākumus;

25.10.  sniegt noteiktā kārtībā pārskatus par savu darbību.

26. Direktoram ir tiesības:

26.1. pieņemt darbā direktora vietniekus, pedagogus un citus darbiniekus, noteikt viņu pienākumus un tiesības;

26.2. deleģēt Skolas pedagogiem un citiem darbiniekiem konkrētu uzdevumu vai funkciju veikšanu;

26.3. noteikt Skolas pedagoģisko darbinieku štata vienību skaitu, saskaņojot ar Kultūras ministriju, bet saimniecisko štata vienību skaitu, saskaņojot ar Domi;

26.4. savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par Skolas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu;

26.5. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Skolas nolikumā paredzētajos darbības virzienos.

27. Skolas direktora vietnieki nodrošina kvalitatīvu izglītības procesa organizāciju un norisi Skolā.

28. Pedagogu tiesības, pienākumus un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata paraksts.

29. Pedagoga pienākumi ir:

29.1. radoši un atbildīgi piedalīties izglītības programmu īstenošanā;

29.2. izstrādāt mācību priekšmetu programmas, būt atbildīgam par sava darba metodēm, paņēmieniem un rezultātiem;

29.3. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību;

29.4. ievērot pedagoga profesionālās ētikas normas;

29.5. veidot audzēkņa attieksmi pašam pret sevi, citiem, darbu, kultūru, sabiedrību, novadu un valsti, audzināt radošus un godprātīgus Latvijas pilsoņus;

29.6. ievērot audzēkņu vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas un tiesības;

29.7. stimulēt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu audzēkņiem, kuriem ir grūtības mācību procesā;

29.8.būt atbildīgam par audzēkņa veselību un dzīvību mācību stundās, kā arī pedagoga vadītajos un organizētajos pasākumos;

29.9. veidot pozitīvu sadarbības vidi.

30. Pedagogam ir tiesības:

30.1. piedalīties Skolas pašpārvaldē;

30.2. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

30.3. izteikt priekšlikumus Skolas attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.;

30.4. saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu;

30.5. uz darba līgumā noteikto darba samaksu.

31. Izglītības programmas noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai pedagogi tiek apvienoti metodiskajā komisijā. Metodiskā komisija darbojas saskaņā ar reglamentu, tās darbu koordinē direktora vietnieks mācību darbā.

32. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību un aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.

33. Skolas saimniecisko un citu darbinieku pienākumi ir:

33.1.  ievērot Darba kārtības noteikumus,

33.2.  saudzīgi izturēties pret Skolas materiālajām vērtībām;

33.3.  atbildēt par sava darba pienākumu kvalitatīvu izpildi.

34. Skolas saimnieciskajiem un citiem darbiniekiem ir tiesības:

34.1. uz darba samaksu, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu ( amatalgu);

34.2. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

34.3. uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem;

34.4. izteikt priekšlikumus Skolas attīstībai, darba kārtības nodrošināšanai u.c.

6. Audzēkņu pienākumi un tiesības

35. Audzēkņu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvos aktos un Skolas iekšējos normatīvajos aktos.

36.Audzēkņa pienākumi ir:

36.1. mācīties, lai apgūtu profesionālās ievirzes mākslas izglītību;

36.2. attīstīt radošumu, sapratni, cieņu, iecietību;

36.3. veidot sava rakstura īpašības – mērķtiecību, gribasspēku, neatlaidību mērķu sasniegšanā u.c.

36.4. cienīt Skolas tradīcijas, ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti un tās simboliem;

36.5. ievērot Skolas nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumus;

36.6. ievērot pedagogu, audzēkņu un citu personu tiesības un intereses;

36.7. nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību;

36.8. neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību;

36.9. pēc savām spējām un interesēm pārstāvēt Skolu dažādu veidu pasākumos.

37. Audzēknim ir tiesības:

37.1. apgūt mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmu;

37.2. izglītības procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;

37.3. izglītošanas procesā izmantot bez maksas Skolas telpas, bibliotēku un mācību līdzekļus;

37.4. piedalīties sabiedriskajā darbībā, ierosināt audzēkņu pašpārvaldes izveidi skolā;

37.5. saņemt informāciju par visiem ar izglītību saistītajiem jautājumiem;

37.6. uz personīgās mantas aizsardzību Skolā;

37.7. saņemt motivētu savu zināšanu, prasmju un uzvedības novērtējumu;

37.8. saņemt pedagoga palīdzību mācību satura apguvē.

7. Skolas pašpārvalde

38. Direktoram ir pienākums nodrošināt Skolas padomes izveidošanu un darbību.

39. Skolas padomes kompetenci nosaka Izglītības likums. Tai ir konsultatīvs raksturs un tā darbojas saskaņā ar Skolas padomes reglamentu.

40. Skolas padomes reglamentu un grozījumus tajā izdod Skolas padomes priekšsēdētājs, saskaņo    Skolas direktors.

41. Skolas padomes sastāvā var būt:

41.1. Skolas direktors;

41.2. pedagogu pārstāvji;

41.3. vecāku (aizbildņu) pārstāvji;

41.4. Skolas audzēkņu pārstāvji;

41.5. pašvaldības pārstāvji;

41.6. citu organizāciju pārstāvji.

42. Skolas padomes sastāvu nosaka padomes reglaments. Skolas padomes vadītāju ievēl no padomes locekļu vidus.

43. Skolas padomes funkcijas:

43.1. perspektīvo Skolas darbības virzienu izstrādāšana;

43.2. priekšlikumu izstrāde Skolas budžeta un citu finansiālo līdzekļu izlietojumam;

43.3. ieteikumu pieņemšana būtisku mācību, audzināšanas, kā arī saimnieciskās un finansiālās darbības, audzēkņu un darbinieku materiālā nodrošinājuma un sadzīves jautājumu risināšanai.

44. Pedagoģiskā padome risina ar Skolas mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus. Tās darbību nosaka Pedagoģiskās padomes reglaments. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors. Tās sastāvā ir visi Skolā strādājošie pedagogi, to sasauc ne retāk kā reizi semestrī un sēdes protokolē. 

8. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

45. Skola saskaņā ar Skolas nolikumu izstrādā:

45.1. Darba kārtības noteikumus darbiniekiem- saskaņo un pieņem Skolas darbinieku kopsapulce;

45.2. Iekšējās kārtības noteikumus audzēkņiem- pieņem Pedagoģiskā padome;

45.3. Pedagoģiskās padomes reglamentu- pieņem Pedagoģiskā padome;

45.4. Metodiskās komisijas reglamentu- pieņem Pedagoģiskā padome;

45.5. Audzēkņu uzņemšanas noteikumus -pieņem Pedagoģiskā padome, apstiprina Dome.

45.6. Kārtību par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem, audzēkņu pārcelšanu nākamajā kursā un atskaitīšanu- pieņem Pedagoģiskā padome;

45.7. Izlīgšanas komisijas reglamentu- pieņem Skolas darbinieku kopsapulce;

45.8. Pedagogu darbības kvalitātes izvērtēšanas reglamentu – pieņem Pedagoģiskā padome;

45.9.Rīkojumus par Skolas darbību, darbiniekiem un audzēkņiem izdod Skolas direktors, iepazīstinot ar saturu rīkojuma adresātu;

45.10. citus Skolas iekšējo darbību regulējošos dokumentus;

45.11. visus Skolas iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus, izņemot 44.5. punktā minēto, apstiprina Skolas direktors.

46. Skolas amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Domē.

9. Finansēšanas avoti un kārtība

47. Skolu finansē tās dibinātājs. Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti.

48. Skola, kā akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde ir tiesīga pretendēt uz valsts finansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

49. Skolas finansēšanas avoti un kārtība:

49.1. valsts budžeta mērķdotācija saskaņā ar gadskārtējo likumu “Par valsts budžetu”;

49.2. Ķekavas novada pašvaldības budžets;

49.3. papildu finanšu līdzekļi, kurus Skola var saņemt:

49.3.1. fizisku un juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi;

49.3.2.maksas pakalpojumi, saskaņā ar Domes apstiprināto pakalpojumu sarakstu un izcenojumiem;

49.3.3. vecāku līdzfinansējums Skolas darbības nodrošināšanai;

49.3.4. saimnieciskās darbības ieņēmumi;

49.3.5. citi ieņēmumi.

49.4. finanšu līdzekļi, kas minēti 49.3. punktā, ieskaitāmi skolas attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:

49.4.1. iestādes attīstībai;

49.4.2. mācību līdzekļu iegādei;

49.4.3. iestādes aprīkojuma iegādei;

49.4.4. pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai un pedagogu darba samaksai.

10. Saimnieciskā darbība

50. Skolas direktors ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par dažādu Skolai nepieciešamo darbu veikšanu.

51. Skola var sniegt ārpusstundu darba, sagatavošanas kursu, studiju vadīšanu, telpu nomas un citus maksas pakalpojumus, ja tas netraucē profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu.

52. Skola paralēli pamatuzdevumam var veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.

11. Reorganizācijas un likvidēšanas kārtība

53. Skolu reorganizē vai likvidē Skolas dibinātājs – Dome saskaņojot ar Kultūras ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju.

12. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

 54. Skola izstrādā Skolas nolikumu, kuru apstiprina Dome.

55. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc dibinātāja vai direktora priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Dome.

13. Citi jautājumi

 56.Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu, kā arī aktualizē informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai Valsts izglītības informācijas sistēmas uzturēšanas un aktualizēšanas kārtībai.

57. Skolas mācību literatūras un video fondu komplektē, veic tā uzkaiti, izmanto, saglabā Skola saskaņā ar iekšējo darbību reglamentējošiem dokumentiem un Izglītības un zinātnes ministrijas metodiskajiem norādījumiem.

58. Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, Skola kārto lietvedību un Skolas arhīvu.

59.Skola sadarbībā ar dibinātāju nodrošina audzēkņu drošību Skolā un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:

59.1.attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;

59.2.civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.

60.Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.

61. Skola atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un uzdevumiem ir tiesīga sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp organizējot audzēkņu un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas braucienus un uzaicināt citu izglītības iestāžu pedagogus/speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai.

14. Noslēguma noteikumu

62. Ar šī Nolikuma spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē Ķekavas novada Domes 2015. gada 26. februāra apstiprinātie Ķekavas Mākslas skolas nolikums ar grozījumiem.

Direktore                       (personiskais paraksts)         I. Zālīte-Cērūze