ĶEKAVAS MĀKSLAS SKOLAS

NOLIKUMS

Ķekavas novada Ķekavas pagastā

 22.12.2021.

Izglītības likuma 22. panta

pirmo un otro daļu,

Profesionālās izglītības likuma

15. panta pirmo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

  1. Profesionālās ievirzes mākslas skola “Ķekavas Mākslas skola” (turpmāk – iestāde) ir Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – dibinātājs) dibināta mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestāde.
  2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.
  3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde. Iestādei var būt savs zīmogs un simbolika.
  4. Iestādes darbības nodrošināšanai saistītās grāmatvedības un iepirkumu funkcijas tiek īstenotas centralizēti un to nodrošina dibinātāja iestāde “Ķekavas novada centrālā administrācija”.
  5. Iestādes juridiskā adrese: Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.
  6. Dibinātāja juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.
  7. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas adreses norādītas Valsts izglītības informācijas sistēmā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

II. Iestādes darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi

       8. Iestādes darbības mērķi:

8.1.   nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas veidošanos mākslā līdztekus pamatizglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā;

8.2.   veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

9. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.

10. Iestādes uzdevumi:

10.1.   īstenot profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas, nodrošinot iespēju profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes mākslā;

10.2.   veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas noteikto mērķu sasniegšanu;

10.3.   sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos audzēknim pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi, novadu un Latvijas valsti;

10.4.   racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;

10.5.   sadarboties ar audzēkņa likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi;

10.6.   sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi un attīstīt jaunrades spējas, radot atbilstošus priekšnosacījumus audzēkņu radošai izaugsmei;

10.7.   nodrošināt iespējas audzēkņa personības veidošanai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai, sekmējot audzēkņa spēju un talantu attīstību, pašapziņas veidošanos, izziņas darbības un zinātkāres attīstību;

10.8.   aktualizēt Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, kā arī nodrošināt pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju un tā pieejamību iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē;

10.9.   pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos izglītības iestādes uzdevumus.

III. Iestādē  īstenojamās izglītības programmas

11. Iestāde īsteno profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas.

12. Iestāde var īstenot valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm atbilstošas  pieaugušo neformālās izglītības programmas, interešu izglītības programmas, atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam un saskaņojot tās ar dibinātāju.

IV. Izglītības procesa organizācija

13.Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, iestādes Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti, kā arī citi iestādes vadītāja (turpmāk – iestādes direktors) izdotie tiesību akti un lēmumi.

14. Izglītības process iestādē ietver profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanu, interešu izglītību, izglītojamo audzināšanu un metodisko darbu.

15. Izglītojamo uzņemšana iestādē, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no iestādes notiek saskaņā ar iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, iestādes izstrādātajiem un dibinātāja apstiprinātajiem noteikumiem par audzēkņu uzņemšanu, ievērojot Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktā prasības.

16. Iestāde drīkst noteikt iestājpārbaudījumus izglītojamo uzņemšanai iestādē, pārbaudot izglītojamā atbilstību izglītības programmas uzsākšanai ņemot vērā māksliniecisko uztveri – ritma, krāsu, proporciju un formas izjūtu.

17. Profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās mācības, kā arī radošo darbību. Izglītības programma tiek īstenota grupu nodarbībās, ārpusstundu pasākumos – konkursos, festivālos, u.c.

18. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda / nodarbība, tās ilgums – 40 minūtes. Izglītības programmas tiek īstenotas saskaņā ar izglītības programmā noteikto.

19. Profesionālās ievirzes izglītības ieguves ilgumu un izglītības saturu nosaka attiecīgā izglītības programma. Mācību slodzi profesionālās ievirzes izglītības programmā nosaka Profesionālās izglītības likums.

20. Iestāde nosaka vienotu iestādes audzēkņu sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

21. Iestādes struktūru un mācību materiālo bāzi un tehniskos līdzekļus nodrošina, ievērojot izglītības programmu saturu un īstenošanas specifiku.

22. Pēc profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

V. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

23. Iestādi vada iestādes direktors. Iestādes direktora tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes direktora tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.

24. Iestādes pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes direktors normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Iestādes direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.

25. Iestādes pedagogu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.

26. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.

VI. Audzēkņu tiesības un pienākumi

27. Audzēkņu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.

28. Audzēknis ir atbildīgs par savu rīcību iestādē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība, tās kompetence

29. Iestādes direktors sadarbībā ar dibinātāju nosaka iestādes organizatorisko struktūru, tai skaitā nodrošinot iestādes padomes izveidošanu un darbību.

30. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums.

31. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos  iestādes darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, iestādes padome ir tiesīga veidot vecāku, izglītojamo interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot iestādes izglītojamos un viņu vecākus. Minēto institūciju un interešu grupu darbību nosaka iestādes padomes apstiprināts reglaments.

32. Iestādes pedagoģiskās padomes (turpmāk – pedagoģiskā padome) izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka iestādes iekšējie normatīvie akti.

33. Pedagoģisko padomi vada iestādes direktors.

34. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajā komisijā. Metodiskā komisija darbojas saskaņā ar šo nolikumu un iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem, to darbu koordinē iestādes direktors, iestādes direktora vietnieki.

35. Šajā nolikuma nodaļā minētajām iestādes pašpārvaldes institūcijām ir konsultatīvs raksturs.

VIII. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība

36. Iestāde, saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto, patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus.

37. Iestādes iekšējos normatīvos aktus izdod iestādes direktors, saskaņojot ar dibinātāju.

38. Pedagoģiskās padomes reglamentu izdod iestādes direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi.

IX. Iestādes saimnieciskā darbība

39. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto.

40. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam iestādes direktors, saskaņojot ar dibinātāju, dibinātāja vārdā ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

41. Iestāde var sniegt ārpusstundu darba, sagatavošanas kursu, studiju vadīšanas, telpu nomas un citus maksas pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

42. Iestāde paralēli pamatuzdevumam var veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.

43. Iestādes saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta iestādes telpu un teritorijas apsaimniekošana.

X. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība

44. Iestādi finansē tās dibinātājs. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti.

45. Iestāde, kā akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, ir tiesīga pretendēt uz valsts finansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

46. Finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteikto, nosaka iestādes direktors, saskaņojot ar dibinātāju.

47. Iestādes finansēšanas avoti:

47.1.   valsts budžeta mērķdotācija saskaņā ar gadskārtējo likumu “Par valsts budžetu”;

47.2.   dibinātāja budžets.

48. Iestāde, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, var saņemt papildu finanšu līdzekļus:

48.1.    ziedojumu un dāvinājumu veidā;

48.2.    sniedzot maksas pakalpojumus, saskaņā ar dibinātāja domes apstiprināto pakalpojumu sarakstu un izcenojumiem;

48.3.    vecāku līdzfinansējums iestādes darbības nodrošināšanai;

48.4.    saimnieciskās darbības ieņēmumi;

48.5.    no citiem ieņēmumiem.

49. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:

49.1.    iestādes attīstībai;

49.2.    mācību līdzekļu iegādei;

49.3.    iestādes aprīkojuma iegādei;

49.4.    pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai un pedagogu darba samaksai.

XI. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība

50. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Ministru kabineta noteiktai institūcijai, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru.

51. Iestāde par tās likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas, tai skaitā Ministru kabineta noteiktu institūciju, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru, un personas informē ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš (objektīvu apstākļu dēļ – ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš).

XII. Iestādes nolikumā un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

52. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu un Profesionālās izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.

53. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja iniciatīvas, iestādes direktora, iestādes padomes vai pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina iestādes dibinātājs.

54. Iestādes nolikumu un grozījumus nolikumā iestāde aktualizē Valsts izglītības informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

XIII. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem

55. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic dokumentu un arhīvu pārvaldību, tostarp veicot fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

56. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dibinātājam – Ķekavas novada pašvaldība, Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

57. Iestāde savā darbībā nodrošina izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot izglītojamo tiesību un interešu ievērošanu un aizsardzību.

58. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē ar dibinātāja domes 2015.gada 26.februāra lēmumu Nr. 5.§ 7. (protokols Nr.4.) apstiprinātais iestādes nolikums.

Domes priekšsēdētājs:             (PARAKSTS*)          J.Žilko

*ŠIS  DOKUMENTS  IR  ELEKTRONISKI  PARAKSTĪTS  AR  DROŠU

ELEKTRONISKO  PARAKSTU  UN  SATUR  LAIKA  ZĪMOGU.