Profesionālās ievirzes izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla apraksts

I. Programmas mērķis

1.      Sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi vizuāli plastiskās mākslas pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.

II. Programmas uzdevumi

2.      Izglītības procesa rezultātā audzēkņiem:

2.1.radīt interesi par mākslu un radošu pašizpausmi, attīstot uztveri, izzinot dabu, mākslu un kultūrvidi;

2.2.apgūt vizuāli plastiskās mākslas pamatus un izmantot iegūtās zināšanas un prasmes radošajā darbībā;

2.3.iegūt pieredzi izteikt tēlus, tēmas un idejas radošos darbos vizuāli, kā arī prasmi izvērtēt savu un citu radīto;

2.4.attīstīt vispārējās prasmes un spējas;

III. Programmas saturs

  1. Mākslas uztvere:

3.1.dabas daudzveidības izzināšana;

3.2.mākslas daudzveidības iepazīšana;

3.3. kultūrvides daudzveidības iepazīšana;

3.4.savu radošo spēju un talantu izzināšana un pilnveide.

  1. Mākslas      valoda:

4.1.izcilu vizuāli plastiskās mākslas piemēru iepazīšana;

4.2.dažādu mākslas veidu, žanru, stilu, virzienu izpratne un interpretācija;

4.3.māksliniecisko izteiksmes līdzekļu apguve un pielietošana radošajā darbībā;

4.4.daudzveidīgu, tradicionālu un mūsdienīgu materiālu, vizuālās mākslas tehniku un tehnoloģiju apguve un pielietošana radošajā darbībā.

  1. Radošā      un vērtējošā darbība:

5.1.daudzveidīgas mākslinieciskās darbības pieredzes apguve;

5.2.radošo ieceru – tēlu, tēmu un ideju īstenošana radošajā darbībā;

5.3.radoša darba izvērtēšana;

5.4.mākslas darba analīze;

5.5.personīgās attieksmes veidošana.

  1. Vispārējās prasmes un spējas:

6.1.radošums un spēja piemēroties situācijai;

6.2.ieinteresēta un aktīva attieksme pret darbu;

6.3.prasme strādāt grupā;

6.4.laika plānošana;

6.5.informācijas atrašanas, atlases, izvērtēšanas prasmes;

6.6.komunikācijas un prezentācijas prasmes.

IV. Mācību metodes

7. Izglītības procesā izmanto mācību metodes atbilstoši mācību uzdevumiem, tās ir – demonstrējums, eksperiments, eseja, fotografēšana, ideju pieraksti, jautājumu un atbilžu metode, kolekcijas veidošana, materiālu atlase, praktiskais darbs, projektu metode, radošā kopēšana, recenzija, stāstījums, saruna, skicēšana un citas.

V. Programmas apguves kvalitātes novērtēšana

8.      Audzēkņi, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, nokārtojuši ieskaites ar atzīmi visos mācību priekšmetos un nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.

VI. Tālākās izglītības iespējas

9. turpināt izglītību profesionālās izglītības programmās.

10. izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides programmās.

____________________________________________________________________
IZGLĪTĪBAS IESTĀDE Ķekavas Mākslas skola
PROGRAMMAS VEIDS Profesionālās ievirzes izglītības programma
PROGRAMMU KOPA Vizuāli plastiskā māksla
ĪSTENOŠANAS ILGUMS 2455 stundas (7 gadi)
KODS 20V21100 1
IEGUVES FORMA Klātiene